dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an bai 9 cấu trúc rẽ nhánh mien phi,tai lieu bai 9 cấu trúc rẽ nhánh mien phi,bai giang bai 9 cấu trúc rẽ nhánh mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/17/2015 10:06:28 PM
Filesize: 0.03 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tuần: ngày soạn: ngày dạy
CHƯƠNG III: CẤU TRÚC RẼ NHÁNH VÀ LẶP
Tiết 12 Bài 9: CẤU TRÚC RẼ NHÁNH
Mục tiêu bài học.
Kiến thức
Hiểu nhu cầu cấu trúc rẽ nhánh trong biểu dienx thuật toán
Hiểu câu lệnh rẽ nhánh (dạng thiếu và dạng đủ)
Hiểu câu lệnh ghép.
Kĩ năng:
Sử dụng cấu trúc rẽ nhánh trong mô tả thuật toán của một số bài toán đơn giản.
Viết được các câu lệnh rẽ nhánh khuyết, rẽ nhánh đầy đủ và áp dụng để thực hiện được thuật toán của một số bài toán đơn giản
Thái độ:
Rèn luyện tác phong làm việc theo nhóm.
Phương pháp, phương tiện
Phương pháp
Thuyết trình, truy vấn, ấy ví dụ hướng dẫn mẫu
Hoạt động nhóm
Phương tiện:
Giáo án điện tử, máy chiếu, máy tính.
Bảng phụ (đề bài hoạt động nhóm, bút dạ)
Lưu ý sư phạm
Đặt vấn đề thông qua một câu ca dao vừ gắn học sinh bài học thực tế, để học sinh phát triển ngôn ngữ và phát biểu sy nghĩ cá nhân. Phát triển khả năng tư duy và trình bày logic của học sinh.
Sử dụng thuật toán giải phương trình bậc 2 để lien hẹ với công thức nghiệm đã được học trong chương trình toán học
Nên để học sinh tự rút ra câu trúc rẽ nhánh trong một thuật toán. Giáo viên đưa ra cú pháp và áp dụng trước để cho học sinh thực hiện theo (áp dụng với những lớp thường đối tượng tiếp thu kiến thức chậm)
Quán triệt tinh thần lý thuyết kiến tạo. từ lý thuyết học sinh có thể vận dụng vào bài của mình
Tổ chức dạy học
Ổn định lớp
Ổn định trật tự, kiểm tra sĩ số.
Kiểm tra bài cũ
Câu 1: Nêu cú pháp và lấy ví dụ các lệnh nhập xuất dữ liệu trong ngôn ngữ lập trình Pascal.
Câu 2: Nêu ý nghĩa câu lệnh sau
Program baitap1;
Uses crt;
Const Max = 100;
Var a,b: real;
Bài mới
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
NỘI DUNG KIẾN THỨC

Đặt vấn đề:
Dân gian ta có câu ca dao
Cá không ăn muối cá ươn
Con không nghe lời cha mẹ trăm đường con hư.
Các em ai cũng đều đã được học và hiểu về ý nghĩa câu cac dao trên. Đúng vậy con cá nếu ta bắt ra khỏi nước không cho muối để ngoài môi trường nó xẽ bị hỏng thối cũng như con người khi nhỏ không nghe lời cha mẹ thầy cô thì sẽ thành những người con hư sau này là những sản phẩm không tốt của xã hội. Từ đó ta có thể thấy trong cuộc sống có những việc làm được khi thỏa mãn một điều kiện nào đó. Và với tin học người ta gọi đó là rẽ nhánh. Vậy rẽ nhánh là gì chúng ta sẽ đi tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay.


HĐ 1: Tìm hiểu khái niệm rẽ nhánh

GV: yêu cầu học sinh mở SGK trang ….tìm hiểu khái niệm rẽ nhánh.
GV: sử dụng câu ca dao trên nêu ra một số cấu trúc rẽ nhánh.
-Nếu cá không muối thì cá ươn
GV: yêu cầu học sinh lấy ví dụ câu có cấu trúc rẽ nhánh từ nội dung câu ca dao trên
HS: suy nghĩ và trả lời
-Nếu con cái không nghe lời cha mẹ thì là con hư
-Nếu con cái biết nghe lời cha mẹ thì là con ngoan.
…..
-Nếu con cái nghe lời cha mẹ thì là con ngoan nếu không thì là con hư.
Gv: yêu cầu học sinh nhận xét các câu đưa ra. Phân chia làm mấy loại và đặc điểm chung của chúng.
Hs: trả lời
Gv: tổng kết: Có thể thấy cấu trúc rẽ nhánh được chia làm hai loại. Dạng thiếu và dạng đủ
Gv: ghi bảng
Hs: tiếp nhận kiến thức.

1. Rẽ nhánh
Dạng thiếu:
Nếu …………. thì
Dạng đủ:
Nếu … thì…. Nếu không thì…


HĐ Xây dựng thuật toán đơn giản để đưa ra các trường hợp có nghiệm hoặc không có nghiệm của phương trình bậc hai.
GV: Đưa ra ví dụ
HS: Nên bảng trình bày công thức nghiệm của phương trình bậc 2.
HS: nhận xét kết quả bạn đã thực hiện
Và rút ra các trường hợp có nghiệm
-nếu D<0 thì phương trình vô nghiệm.
-nếu D>= 0 thì phương trình có nghiệm.
Yêu cầu gộp 2 câu thành một.
Nếu D<0 thì phương trình vô nghiệm
Nếu không thì phương trình có nghiệm.
GV: đưa ra thuật toánVD: Giải phương trình bậc hai
ax2 + bx +c = 0