dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an bài dự thi tim hiều Hiến pháp nước Việt Nam mien phi,tai lieu bài dự thi tim hiều Hiến pháp nước Việt Nam mien phi,bai giang bài dự thi tim hiều Hiến pháp nước Việt Nam mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/7/2015 11:26:42 AM
Filesize: 0.09 M
Download count: 24
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Họ và tên:
Đơn vị:

BÀI DỰ THI
“TÌM HIỂU HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”

Câu 1. Từ năm 1945 khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đến nay, nước ta có mấy bản Hiến pháp? Các bản Hiến pháp đó được Quốc hội thông qua vào ngày, tháng, năm nào?
Trả lời:
Từ năm 1945 khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đến nay, nước ta có 05 bản Hiến pháp.
- Hiến pháp 1946 là bản hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được Quốc hội thông qua vào ngày 9 tháng 11 năm 1946
- Hiến pháp năm 1959 được Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa thông qua vào ngày 31/12/1959.
- Hiến pháp năm 1980 được Quốc hội khoá VI, tại kỳ họp thứ 7 ngày 18-12-1980, đã nhất trí thông qua Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1980.
- Hiến pháp năm 1992 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam thông qua ngày 15/4/1992, được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi, bỏ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992 vào ngày 25/12/2001.
- Hiến pháp pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 là bản Hiến pháp của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua vào ngày vào sáng ngày 28 tháng 11 năm 2013.
Câu 2. Bản Hiến pháp mới được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28/11/2013 (Hiến pháp năm 2013) có hiệu lực từ ngày, tháng, năm nào? So với Hiến pháp năm 1992 (được sửa đổi, bổ sung năm 2001) có bao nhiêu điều được giữ nguyên? Có bao nhiêu điều được sửa đổi, bổ sung? Điều sửa đổi, bổ sung nào bạn tâm đắc nhất? Vì sao?
Trả lời:
- Bản Hiến pháp mới được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28/11/2013 (Hiến pháp năm 2013) có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.
Hiến pháp năm 2013 vừa kế thừa được giá trị to lớn của các bàn Hiến pháp năm 1946, năm 1959, năm 1980 và năm 1992, vừa thể chế hóa các quan điểm, phương hướng, nội dung phát triển đã được khẳng định trong cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá đọ lên CNXH (Bổ sung, phát triển năm 2011).
So với Hiến pháp năm 1992 (Được sửa đổi, bổ sung năm 2001)
Hiến pháp năm 2013 có 7 Điều được giữ nguyên, cụ thể:
Điều 1: (Giữ nguyên Điều 1 Hiến pháp 1992), Điều 23: (Giữ nguyên Điều 68 Hiến pháp 1992), Điều 49 (giữ nguyên Điều 82 Hiến pháp 1992); Điều 86 (giữ nguyên Điều 101 Hiến pháp 1992); Điều 87 (giữ nguyên Điều 102 Hiến pháp 1992); Điều 91 (Giữ nguyên Điều 106 Hiến pháp 1992); Điều 97 ( giữ nguyên Điều 113 Hiến pháp 1992).
So với Hiến pháp năm 1992 (được sửa đổi bổ sung năm 2001) Hiến pháp năm 2013 sửa đổi 12 Điều.
So với Hiến pháp năm 1992 (được sửa đổi bổ sung năm 2001); Hiến pháp năm 2013 có 101 điều sửa đổi cụ thể như sau:
Điều 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,117, 117, 118, 119, 120.
So với Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi bổ sung năm 2001), Hiến pháp năm 2013 bổ sung 12 Điều mới, cụ thể như sau: