dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Bài viết Hiến pháp nước CHXHCNVN mien phi,tai lieu Bài viết Hiến pháp nước CHXHCNVN mien phi,bai giang Bài viết Hiến pháp nước CHXHCNVN mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/25/2015 9:31:50 AM
Filesize: 0.15 M
Download count: 30
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÀI VIẾT DỰ THI
“TÌM HIỂU HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”
Họ Và tên :  Nguyễn Ngọc Hưng
Chức vụ Giáo viên
Nơi công tác: Trường Tiểu học AN Hiệp số 2 – Tuyan – Phú yên

 
Câu 1. Từ năm 1945 khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đến nay, nước ta có mấy bản Hiến pháp? Các bản Hiến pháp đó được Quốc hội thông qua vào ngày, tháng, năm nào?
Từ năm 1945 khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đến nay, nước ta có 05 bản Hiến pháp. Cụ thể như sau:
- Hiến pháp năm 1946, được Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thông qua ngày 09/11/1946;
- Hiến pháp năm 1959, được Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa khoá thứ nhất, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 31/12/1959;
- Hiến pháp năm 1980, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 18/12/1980;
- Hiến pháp năm 1992, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 15/4/1992 (Được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25/12/2001 của Quốc hội);
- Hiến pháp năm 2013, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28/11/2013.
Câu 2. Bản Hiến pháp mới được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28/11/2013 (Hiến pháp năm 2013) có hiệu lực từ ngày, tháng, năm nào? So với Hiến pháp năm 1992 (được sửa đổi, bổ sung năm 2001) có bao nhiêu điều được giữ nguyên? Có bao nhiêu điều được sửa đổi, bổ sung? Điều sửa đổi, bổ sung nào bạn tâm đắc nhất? Vì sao?
- Hiến pháp năm 2013 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28/11/2013 có hiệu lực từ ngày 01/01/2014 (theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 64/2013/QH13 ngày 28/11/2013 của Quốc hội) thay thế Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001);
- Hiến pháp năm 2013  bao gồm 11 chương và 120 điều (giảm 01 chương và 27 điều so với Hiến pháp 1992). Trong đó:
+ Giữ nguyên: 07 điều (Điều 1, 23, 49, 86, 87, 91 và 97);
+ Bổ sung: 12 điều (Điều 19, 34, 41, 42, 43, 55, 63, 78, 111, 112, 117 và 118);
+ Sửa đổi: 101 điều (Các điều còn lại).
- Điều sửa đổi, bổ sung được tâm đắc nhất: Người dự thi lựa chọn điều sửa đổi, bổ sung tâm đắc nhất và nêu lý do, trong đó có thể nêu một số điểm mới như sau:
+ Hiến pháp năm 2013 bổ sung một điểm mới quan trọng “Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ” (Khoản 3 Điều 2) và “Nhà nước bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân; thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện” (Điều 3);
+ Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân: Thay đổi tên chương từ “Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân” thành “Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”; chuyển vị trí từ Chương V lên Chương II và được đặt trang trọng ngay sau Chương I “Chế độ chính trị”. Bên cạnh đó, còn có sự phân biệt giữa “quyền con người” và “quyền công dân”. Hiến pháp ghi nhận các quyền tự nhiên của con người , được Hiến pháp và pháp luật công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm thực hiện “Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật” (Khoản 1 Điều 14), mà không phải là quyền do Hiến pháp và luật quy định như Điều 51 Hiến pháp năm 1992 “Quyền