dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Báo cáo cho đoàn kiểm tra CM theo KH 04 mien phi,tai lieu Báo cáo cho đoàn kiểm tra CM theo KH 04 mien phi,bai giang Báo cáo cho đoàn kiểm tra CM theo KH 04 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/31/2015 3:30:50 PM
Filesize: 0.06 M
Download count: 10
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD-ĐT AN MINH
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
ĐÔNG HƯNG A
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: /BC-THCSĐHA
Đông Hưng A, ngày tháng 4 năm 2015


BÁO CÁO
Việc thực hiện hồ sơ sổ sách chuyên môn, công tác chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá và kết quả dự giờ
năm học 2014 - 2015

Thực hiện Công văn 1447/SGDĐT-GDTrH ngày 03/11/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang về việc hướng dẫn thực hiện hồ sơ sổ sách chuyên môn bậc trung học;
Chấp hành Kế hoạch số 04/KH-GDĐT- ngày 23/3/2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo An Minh, về việc kiểm tra hồ sơ sổ sách chuyên môn, công tác chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá và dự giờ thuộc đơn vị trường THCS trực thuộc Phòng Giáo dục Đào tạo năm học 2014-2015;
Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động của trường từ đầu năm học 2014 – 2015 đến nay.
Trường Trung học cơ sở Đông Hưng A, viết Báo cáo như sau:
Tại thời điểm tháng 4/2015 trường Trung học cơ sở Đông Hưng A có 1 điểm nằm ở ấp Hưng Lâm, xã Đông Hưng A với 10 lớp 357 học sinh. Trường có 27 công chức, viên chức; chia ra: 1 hiệu trưởng, 1 phó hiệu trưởng, 19 giáo viên, 6 giáo viên kiêm nhiệm nhân viên văn phòng. Trường có 2 tổ chuyên môn: tổ khoa học xã hội do cô Nguyễn Thị Thanh Nhanh làm tổ trưởng, tổ khoa học tự nhiên do thầy Nguyễn Văn Hiệu làm tổ trưởng.
1. Việc xây dựng kế hoạch thực hiện đổi mới PPDH, KTĐG
a) Của Ban giám hiệu:
Ban giám hiệu đã xây dựng Kế hoạch số 11/KHDMDHKTDG ngày 26/9/2014.
Kết quả đạt được:
Phó hiệu trưởng đã triển khai cho cán bộ, giáo viên tại cuộc họp ngày 11/10/2014 đồng thời hướng dẫn các tổ, cá nhân xây dựng kế hoạch.
b) Của Tổ chuyên môn:
Trên cơ sở kế hoạch của Ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn đã xây dựng Kế hoạch cho tổ, hướng dẫn các thành viên xây dựng kế hoạch.
Kết quả đạt được:
Các tổ chuyên môn đã xây dựng và quán triệt thực hiện trong tổ.
2. Dự giờ và biên soạn đề kiểm tra
a) Dự giờ:
Từ đầu năm đến ngày 28/3/2015 toàn trường đã dự được 112 tiết, chia ra: loại giỏi: 110 tiết, loại khá 2 tiết, loại TB 0 tiết, loại yếu 0 tiết, bình quân 5,8 tiết/giáo viên ; thao giảng được 67 tiết.
b) Nhận xét:
+ Sổ Kế hoạch giảng dạy:
Trường thiết kế Sổ trên cơ sở dựa vào các văn bản hướng dẫn của ngành. Giáo viên thực hiện đầy đủ các nội dung của Sổ.
+ Giáo án:
Giáo viên thực hiện soạn giáo án đầy đủ theo quy định và đặc trưng của từng bộ môn. Giáo án đã thể hiện được chuẩn kiến thức kỹ năng, giảm tải, tích hợp.
+ Sổ điểm cá nhân:
Giáo viên thực hiện đầy đủ, cập nhật điểm kiểm tra theo đúng tiến độ chương trình. Đa số giáo viên sửa chữa điểm đúng quy định.
+ Sổ dự giờ:
Giáo viên đã đi dự giờ và ghi chép theo các nội dung của Sổ (theo mẫu của Sở GDĐT).
+ Biên soạn ma trận đề kiểm tra theo hướng dẫn của Bộ GDĐT:
Giáo viên biên soạn đề kiểm tra theo đúng tinh thần của công văn số: 8773/BGDĐT-GDTrH ngày 30/12/2010 của Bộ GDĐT.
3. Hồ sơ quản lý, chuyên môn
+ Sổ Đăng bộ:
Trường đã thực hiện việc cập nhật đầy đủ. Danh sách học sinh khớp với Sổ gọi tên, ghi điểm.
+ Sổ Theo dõi học sinh chuyển đi, chuyển đến:
Thực hiện cập nhật số học sinh chuyển đi, chuyển đến hằng năm đầy đủ.
+ Sổ Gọi tên và ghi điểm:
Giáo viên cập nhật đầy đủ lý lịch học sinh, điểm số trong sổ theo tiến độ chương trình, việc sửa chữa theo đúng quy định tại Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông. Số cột điểm cho đúng theo quy định. Hàng tháng Ban giám hiệu kiểm tra và ký xác nhận đầy đủ (đến thời điểm kiểm tra: đầu tuần 31)
+ Sổ Đầu bài:
Giáo viên thực hiện phê Sổ đầu bài theo quy định. Hàng tháng Ban giám hiệu có kiểm tra và phê duyệt