dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Bao cao CM_3/2015 mien phi,tai lieu Bao cao CM_3/2015 mien phi,bai giang Bao cao CM_3/2015 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/30/2015 5:46:32 PM
Filesize: 0.09 M
Download count: 3
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD&ĐT ĐẠI LỘC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH ĐOÀN NGHIÊN Độc lập- Tự do-Hạnh phúc

Đại Nghĩa, ngày 29 tháng 3 năm 2015
BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG: 03
Bộ phận: Chuyên môn
Người phụ trách: Đinh Văn Mẹo - PHT
I. Kết quả:
1. Tình hình HS:
TT
GVPT
Lớp
SS đầu năm
SS cuối tháng
Tăng
Giảm
Họ tên HS tăng,giảm

01
Nguyễn Thị Đảo
1A
27
27
02
Phạm Thị Thống
1B
25
25
03
Võ Thị Mai
1C
28
28
Khối 1:
80
80
04
Phạm Thị Lai
2A
32
32
05
Trương Thị Bích
2B
30
30
06
Hồ Thị Chín
2C
26
26
Khối 2:
88
88
07
Nguyễn Thị Hoa
3A
25
25
08
Lê Thị Kim Vui
3B
25
25
09

3C
27
27
Khối 3:
77
77
10
Nguyễn Thị Lục
4A
34
34
11
Nguyễn Đượm
4B
34
34
Khối 4:
68
68
12
Phan Thị Ánh
5A
24
24
13
Nguyễn Thảo
5B
25
25
14
Mai Trần Như Phượng
5C
24
24
Khối 5:
73
73
Toàn trường
386
386
2. Hoạt động dạy-học:
2.1/ Thực hiện CT-TKB:
- Thực hiện đúng, đầy đủ CT tuần 25 đến tuần 28
- Thực hiện dạy-học đúng theo LBG, TKB
2.2/ Nề nếp, chất lượng học tập
- Các nề nếp được ổn định và duy trì tốt, nhất là nề nếp dạy và học ở các lớp.
- GVCN có tập trung quan tâm đến chất lượng HS.
2.3/ Công tác BDHSG, phụ đạo HSY-HSKT:
- Các tổ CM, GVCN đã xây dựng được kế hoạch BDHSG, phụ đạo HSY trong tháng đầy đủ, cụ thể, chọn lựa nội dung bồi dưỡng và phụ đạo phù hợp trên cơ sở chuẩn KT-KN và đưa ra giải pháp phù hợp các đối tượng HS trong lớp.
- Dựa vào kế hoạch, GVCN đã tiến hành thực hiện tốt việc BDHSG, phụ đạo HSY theo hướng dạy phân hóa các đối tượng HS trong từng tiết dạy.
2.4/ Tổ chức các chuyên đề:
a) Hội đồng: 2 chuyên đề

GV thực hiên
Tên chuyên đề
Cấp
Xếp loạiTổ
Trường


-Nguyễn Bảy (báo cáo)
-Nguyễn Thảo (dạy minh họa)
- Tổ chức hoạt động lớp học theo mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN)

X
Tốt

Nguyễn Thị Đảo (báo cáo)
- Võ Thị Mai (dạy minh họa)
- Lồng ghép giáo dục Kĩ năng sống thông qua dạy tập đọc lớp 1

X
Tốt

b) Tổ CM:
- Hoàn thành đúng chỉ tiêu theo kế hoạch
2.5/ Tổ chức thao giảng:
a) Hội đồng:
- Thầy: Nguyễn Thảo GVCN lớp 5B Tiết: Tổ chức bầu HĐQT theo mô hình VNEN; XL: Tốt
- Cô: Võ Thị Mai GVCN lớp 1C; Tiết: Tập đọc lớp 1; XL: Tốt
b) Tổ CM:
- Hoàn thành đúng chỉ tiêu theo kế hoạch
2.6/ Dự giờ:
a) CM nhà trường: dự 2 tiết
- Cô Lê Thị Kim Vui; môn: Thủ công 3; XL: Tốt
- Cô Nguyễn Thị Lục; môn Toán 4; XL: Tốt
b) Tổ CM:
- Hoàn thành đúng chỉ tiêu theo kế hoạch
2.7. Hoạt động khác:
- Tổ chức bồi dưỡng HS dự thi VCĐ.
- Tiến hành khảo sát (2 lần) để chọn HS tham gia thi VCĐ cấp huyện.
- Hoàn thành hồ sơ dự thi VCĐ cấp huyện và nộp đúng thời gian.
- Tham gia sinh hoạt 8/3.
- Dự chuyên đề Tin tại LTX; chuyên đề VNEN tại NNB.
- Tham gia thực hiện chuyên đề Anh (báo cáo 1 chuyên đề và dạy 1 tiết minh họa