dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Báo cáo kết quả tham dự ngày hội CNTT mien phi,tai lieu Báo cáo kết quả tham dự ngày hội CNTT mien phi,bai giang Báo cáo kết quả tham dự ngày hội CNTT mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/1/2015 10:54:53 AM
Filesize: 0.04 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG TH XUÂN DƯƠNG

Số: …/BC-THTV
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Xuân Dương, ngày 4 tháng 04 năm 2015


BÁO CÁO
Kết quả tham gia Ngày hội công nghệ thông tin ngành GD&ĐT Hà Nội lần thứ III
Năm học 2014 – 2015

Thực hiện Hướng dẫn số 10164/SGD&ĐT-KHCN ngày 03 tháng 10 năm 2014 của Sở GD&ĐT Thành phố Hà Nội về việc tổ chức ngày hội công nghệ thông tin ngành GD&ĐT Hà Nội lần thứ III;
Thực hiện hướng dẫn nhiệm vụ công nghệ thông tin của Phòng GD&ĐT Thanh Oai năm học 2014-2015; 
Trường Tiểu học Xuân Dương đã tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia Ngày hội công nghệ thông tin ngành GD&ĐT Hà Nội lần thứ III năm học 2014-2015; Kết quả như sau:
Thời gian, địa điểm, thành phần tham gia:
- Thời gian: từ 14h đến 16 ngày 31/3/2015.
- Địa điểm: Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam.
- Thành phần: 06 người (BGH, CĐ, các tổ trưởng CM)
+ Đ/C Phạm Thị Thanh - Hiệu trưởng
+ Đ/C Nguyễn Thị Tuyến - Phó HT
+ Đ/C Đoàn Thị Hường - Phó HT
+ Đ/C Nguyễn Thị Bắc – TT tổ 4&5 CTCĐ
+ Đ/C Nguyễn Thị Thảo – TT tổ 2&3
+ Đ/c Nguyễn Thị Thúy – TT tổ 4&5
2- Các nội dung tham quan:
- Tham quan các gian trưng bày giới thiệu các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý và giảng dạy (ở các môn học, trong các hoạt động nội, ngoại khóa)..
- Tổ chức thi xây dựng bài giảng E-Learning, Cổng thông tin điện tử, Website, phần mềm dạy học, phần mềm quản lý .
Gian trưng bày của Phòng GD&ĐT Thanh Oai (hình thức đẹp, sáng tạo, nội dung phong phú các sản phẩm đạt hiệu quả cao trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy trong mỗi nhà trường.
3. Kiến nghị, đề xuất:
a. Những kinh nghiệm thực tế rút ra từ việc thăm quan Ngày Hội, đề xuất giải pháp thực hiện tại đơn vị:
Sau khi tham dự ngày hội CNTT cấp thành phố Ban lãnh đạo nhà trường đã nắm bắt được những điểm nổi bật tại ngày hội CNTT và sẽ triển khai tới cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường những nội dung như: Thiết kế bài giảng Elengning; soạn giảng giáo án điện tử; quản lý giáo viên, nhân viên, học sinh trên mạng Internet.........
b. Kiến nghị đối với công tác chỉ đạo về lĩnh vực CNTT của Sở, Phòng:
Hàng năm Phòng GD&ĐT tổ chức các hoạt động về CNTT cho CB,GV, NV trong toàn huyện tham dự để giao lưu học hỏi kinh nghiệm.
Trên đây là báo cáo kết quả tham gia Ngày hội công nghệ thông tin ngành GD&ĐT Hà Nội lần thứ III. Năm học 2014 – 2015 của trường Tiểu học Xuân Dương./.

Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT (để b/c)
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG


Phạm Thị Thanh