dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Báo CáoTự Đánh giá - 2014 mien phi,tai lieu Báo CáoTự Đánh giá - 2014 mien phi,bai giang Báo CáoTự Đánh giá - 2014 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/30/2015 8:24:13 PM
Filesize: 0.69 M
Download count: 4
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CAO LÃNH
TRƯỜNG THCS NGUYỄN MINH TRÍBÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁĐỒNG THÁP – 2014


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CAO LÃNH
TRƯỜNG THCS NGUYỄN MINH TRÍBÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ

DANH SÁCH VÀ CHỮ KÝ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ

TT
Họ và tên
Chức vụ
Nhiệm vụ
Chữ ký

1
Đinh Văn Đức
Hiệu trưởng
Chủ tịch HĐ


2
Võ Thanh Xuân
Phó Hiệu trưởng
Phó Chủ tịch HĐ


3
Võ Thế Cường
Thư ký HĐ
Thư ký HĐ


4
Lê Thị Ngọc Quý
Chi uỷ viên
Uỷ viên HĐ


5
Trần Thanh Hùng
Tổ trưởng CM
Uỷ viên HĐ


6
Lê Ngọc Linh
Tổ trưởng CM
Uỷ viên HĐ


7
Lê Thị Hồng Nhung
Tổ trưởng CM
Uỷ viên HĐ


8
Phan Anh Kiệt
Tổ trưởng CM
Uỷ viên HĐ


9
Đặng Thị Bình
Tổ trưởng VP
Uỷ viên HĐ


10
Lâm Hoà Hiệp
Chủ tịch Công đoàn
Uỷ viên HĐ


11
Đinh Hữu Lễ
GV Đoàn viên
Uỷ viên HĐ


12
Nguyễn Thanh Phong
TPT Đội
Uỷ viên HĐ


13
Đỗ Tình Thiệt
Nhân viên thư viện
Uỷ viên HĐ


14
Lê Thị Mỹ Vân
Nhân viên thiết bị
Uỷ viên HĐ


15
Nguyễn Văn Hiệu
Ban đại diện CMHS
Uỷ viên HĐ

MỤC LỤC

NỘI DUNG
Trang

Mục lục
3

Danh mục các chữ viết tắt
6

Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá
7

Phần I. CƠ SỞ DỮ LIỆU
8-10

Phần II. TỰ ĐÁNH GIÁ
11

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
11-12

 II. TỰ ĐÁNH GIÁ
12

Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường.
12-25

Tiêu chí 1: Cơ cấu tổ chức bộ máy của nhà trường theo quy định của Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (sau đây gọi là Điều lệ trường trung học) và các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
12-14

Tiêu chí 2: Lớp học, số học sinh, điểm trường theo quy định của Điều lệ trường tiểu học (nếu trường có cấp tiểu học) và Điều lệ trường trung học.
14-15

Tiêu chí 3: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, các tổ chức xã hội khác và các hội đồng hoạt động theo quy định của Điều lệ trường trung học và quy định của pháp luật.
15-17

Tiêu chí 4: Cơ cấu tổ chức và việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ chuyên môn, tổ Văn phòng (tổ Giáo vụ và Quản lý học sinh, tổ Quản trị Đời sống, các bộ phận khác đối với trường chuyên biệt) theo quy định tại Điều lệ trường trung học.
17-18

Tiêu chí 5: Xây dựng chiến lược phát triển nhà trường
18-19

Tiêu chí 6: Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cơ quan quản lý giáo dục các cấp; đảm bảo Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường.
19-20

Tiêu chí 7: Quản lý hành chính, thực hiện các phong trào thi đua.
20-21

Tiêu chí 8: Quản lý các hoạt động giáo dục, quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh.
21-23

Tiêu chí 9: Quản lý tài chính, tài sản của nhà trường.
23-24

Tiêu chí 10: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho học sinh và cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; phòng chống bạo lực học đường, phòng chống dịch bệnh, phòng tránh các hiểm họa thiên tai, các tệ nạn xã hội trong trường.
24-25

Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh.
25-31

Tiêu chí 1: Năng lực của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trong quá trình triển khai các hoạt động giáo dục.
25-26

Tiêu chí 2: Số lượng,