dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an BCĐ YTẾ TRƯỜNG HỌC 14-15 mien phi,tai lieu BCĐ YTẾ TRƯỜNG HỌC 14-15 mien phi,bai giang BCĐ YTẾ TRƯỜNG HỌC 14-15 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/1/2015 10:06:40 AM
Filesize: 0.03 M
Download count: 3
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD&ĐT TÁNH LINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA AN 2 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 62/QĐ-GA2 Gia An , ngày 23 tháng 01 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA AN 2
VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG HỌC.
-----------------------------
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA AN 2

- Căn cứ Quyết định số 4458/QĐ-BGD-ĐT Ngày 22/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích trong trưởng phổ thông;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng trường Tiểu học;
- Căn cứ vào điều lệ trường Tiểu học;
- Theo đề nghị của chuyên môn trường.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Nay thành lập ban chỉ đạo công tác y tế trường học của trường TH Gia An 2 năm học 2014-2015 gồm các ông, bà có tên sau :
1/ Bà : Trần Thị Tâm P.Hiệu trưởng Trưởng ban
2/ Bà : Lê Thị Cẩm Tú NV YTHĐ Phó ban trực
3/ Ông : Nguyễn Ngọc Dũng TPT Đội Ủy viên
4/ Bà : Nguyễn Thị Thiếm Tổ trưởng tổ 1 Ủy viên
5/ Bà : Lê Thị Thắm Tổ trưởng tổ 2 Ủy viên
6/ Bà : Lê Thị Mai Tổ trưởng tổ 3 Ủy viên
7/ Bà : Trương Thuỳ Uyên Tổ trưởng tổ 4 Ủy viên
8/ Bà : Hoàng Thị Thu Hiền Tổ trưởng tổ 5 Ủy viên
Điều 2 : Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện theo kế hoạch xuyên suốt trong năm học.
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4 : Các ông, bà có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận : HIỆU TRƯỞNG
PGD (Báo cáo)
HT – PHT
Các thành viên
Lưu
Phan Văn Lý