dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Biên bản Đại hội chi bộ mien phi,tai lieu Biên bản Đại hội chi bộ mien phi,bai giang Biên bản Đại hội chi bộ mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/2/2015 10:30:56 PM
Filesize: 0.04 M
Download count: 8
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
ĐẠI HỘI
CHI BỘ TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ
LẦN THỨ II, NHIỆM KÌ 2015 - 2020
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TP Thanh Hóa, ngày 24 tháng 03 năm 2015


BIÊN BẢN ĐẠI HỘI
Chi bộ Trường THPT Nguyễn Huệ lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020
Thời gian: ……..giờ ……ngày 24 tháng 3 năm 2015
Địa điểm: Hội trường tầng I, Trường THPT Nguyễn Huệ
Đại hội có mặt ………… đảng viên trên tổng số ……… đảng viên được triệu tập.
Đảng viên chính thức …………Đ/c
Đảng viên dự bị ……………...Đ/c
Đại biểu mời: ………………….Đ/c
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
1/ Đại hội bầu đòan chủ tịch điều hành công tác Đại hội.
Đòan chủ tịch gồm các Đ/c:
1/ …………………………………………………………………………………
2/………………………………………………………………………………….
Đòan thư ký gồm có:
1/ …………………………………………………………………………………
2/………………………………………………………………………………….
2/ Đại hội nghe báo cáo chính trị trình đại hội và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2015 - 2020 của chi bộ Trường THPT Nguyễn Huệ do Đ/c ……………………………. trình bày trước đại hội.
- Về kiểm điểm, đánh giá sự lãnh đạo của chi bộ trong thời gian vừa qua, có các ý kiến bổ sung như sau:
- Về phương hướng mục tiêu hiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015 - 2020, có các ý kiến sau:
- Đại hội đã biểu quyết những vấn đề sau ( từng vấn đề ghi rõ số phiếu hoặc tỉ lệ số phiếu biểu quyết tán thành trong Đại hội):
3/ Đại hội đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí ……………………………………. . Nội dung vắn tắt ý kiến như sau :
4/ Đại hội đã biều quyết tán thành bầu chức danh Bí thư chi bộ khóa II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 là 01 đồng chí; chức danh phó bí thư chi bộ là 01 đồng chí.
Đại hội biểu quyết danh sách ban kiểm phiếu do đòan chủ tịch đề nghị gồm:
Trưởng ban là Đ/c: ……………………………………………
Và các ủy viên là: ………………………………………………………………………

- Tình hình bầu cử chức danh bí thư chi bộ:
Số phiếu phát ra: ……….
Số phiếu thu vào: ……….
Số phiếu hợp lệ: …………
Số phiếu không hợp lệ: ……. Lý do: …………………………………………
Kết quả do ban kiểm phiếu công bố;
đ/c ………………………………………………số phiếu ………..
đ/c ………………………………………………số phiếu ………..
Theo Điều lệ Đảng và quy chế bầu cử trong Đảng do Bộ chính trị ban hành, thì đồng chí ……………………………………… đã trúng cử chức danh bí thư chi bộ nhiệm kì 2012 - 2015, với số phiếu là …. / ….., tỷ lệ ….. %
- Tình hình bầu cử chức danh phó bí thư chi bộ:
Số phiếu phát ra: ……….
Số phiếu thu vào: ……….
Số phiếu hợp lệ: …………
Số phiếu không hợp lệ: ……. Lý do: …………………………………………
Kết quả do ban kiểm phiếu công bố;
đ/c ………………………………………………số phiếu ………..
đ/c ………………………………………………số phiếu ………..
Theo Điều lệ Đảng và quy chế bầu cử trong Đảng do Bộ chính trị ban hành, thì đồng chí ……………………………………… đã trúng cử chức danh phó bí thư chi bộ nhiệm kì 2012 - 2013, với số phiếu là …. / ….., tỷ lệ ….. %
5. Đại hội đã nghe quyết định phân bổ Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Thành phố Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kì 2015 – 2020 là 1 đại biểu
- Tình hình bầu Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Thành phố Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kì 2015 - 2020:
Số phiếu phát ra: ……….
Số phiếu thu vào: ……….
Số phiếu hợp lệ: …………
Số phiếu không hợp lệ: ……. Lý do: …………………………………………
Kết quả do ban kiểm phiếu công bố;
đ/c ………………………………………………số phiếu ………..
Theo Điều lệ Đảng và quy chế bầu cử trong Đảng do Bộ chính trị ban hành, thì đồng chí …………………………… đã trúng cử Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Thành phố Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kì 2015 - 2020, với số phiếu là …. / ….., tỷ lệ ….. %
6/ Đại hội thông qua nghị quyết đại hội
- Số đảng viên tán thành:…………………………………………………………..
- Số đảng viên không tán thành hoặc bảo lưu ý kiến:


Đại hội bế mạc hồi …… giờ ……… phút ngày 24 tháng 03 năm 2015.

CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI


 THƯ KÝ ĐẠI HỘI