dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an BIEN BAN HOP THI DUA KHEN THUONG mien phi,tai lieu BIEN BAN HOP THI DUA KHEN THUONG mien phi,bai giang BIEN BAN HOP THI DUA KHEN THUONG mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/31/2015 10:30:28 AM
Filesize: 0.03 M
Download count: 6
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Mẫu số 02
ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBIÊN BẢN
Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ..(1)..

Ngày...tháng.....năm.....Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ...(2)...họp tại....để xét khen thưởng và trình khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc (trong phong trào thi đua thường xuyên hàng năm, thi đua theo đợt; trong việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất, thành tích chuyên đề, hoặc giai đoạn …).
I. Thành phần tham dự cuộc họp:
(Ghi rõ họ, tên, chức danh của từng thành viên)
Các thành viên Hội đồng vắng mặt (ghi rõ họ, tên, chức danh, lý do vắng mặt)
II. Nội dung cuộc họp:
1. Chủ toạ cuộc họp công bố chương trình, nội dung, yêu cầu cuộc họp;
2. Sau khi nghe Thường trực Hội đồng TĐKT (hoặc cán bộ phụ trách về công tác TĐKT của đơn vị) báo cáo tình hình tiếp nhận, kết quả thẩm định hồ sơ, thành tích đề nghị khen thưởng của các tập thể, cá nhân và dự kiến đề xuất khen thưởng cho các tập thể, cá nhân;
Hội đồng đã thảo luận và đi đến thống nhất đề nghị …(2)…xét quyết định khen thưởng và trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân sau:
(Ghi theo trình tự xét khen thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng từ thấp đến cao;trong cá nhân ghi rõ họ, tên, chức vụ chuyên môn).
Biên bản cuộc họp đã được thông qua và được các thành viên Hội đồng tham dự cuộc họp hoàn toàn nhất trí.

Cuộc họp bế mạc hồi ........giờ........ngày.....tháng.....năm....

Thư ký cuộc họp Chủ toạ cuộc họp
(Ký, ghi rõ họ và tên) (Ký, ghi rõ họ và tên)