dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Biên bản kiểm phiếu đại hội chi bộ mien phi,tai lieu Biên bản kiểm phiếu đại hội chi bộ mien phi,bai giang Biên bản kiểm phiếu đại hội chi bộ mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/2/2015 10:31:47 PM
Filesize: 0.05 M
Download count: 8
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ
lần thứ II, NHIỆM KỲ 2015 – 2020
*

Đảng cộng sản việt nam
TP. Thanh hóa, ngày tháng năm 2015

Biên bản kiểm phiếu bầu cử CHỨC DANH bí thư CHI BỘ TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ
Khóa II, NHIỆM KỲ 2015 – 2020
---------

Hôm nay, ngày … tháng … năm ….. Đại hội chi bộ…………………….. lần thứ ….., nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã bầu cử chức danh Bí thư chi bộ khóa ….. nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
1- Tổng số đảng viên được triệu tập:…… đồng chí. Trong đó (chính thức: …… đ/c; dự bị:…….đ/c).
- Tổng số đảng viên dự đại hội:…..đ/c. Trong đó đảng viên chính thức:…..đ/c).
- Số đảng viên bị bác tư cách dự đại hội….
- Số đảng viên triệu tập đại hội vắng mặt suốt thời gian đại hội ….
- Tổng số đảng viên chính thức có mặt khi bầu:……… đồng chí.
2- Đại hội thông qua danh sách bầu cử chức danh Bí thư là đồng chí:
…………………………………………………………………………………..
3 - Đại hội đã bầu Ban Kiểm phiếu gồm có …. đồng chí có tên sau:
1. Đ/c

2. Đ/c

3. Đ/c

4- Phiếu bầu:
Số phiếu phát ra:………………………………………………………………….
Số phiếu thu về: ………………………………………………………………….
Số phiếu không hợp lệ:……………………………………………………………
Số phiếu hợp lệ:…………………………………………………………………..
5- Kết quả bầu cử:
Đồng chí………………………….đạt……..phiếu, chiếm tỷ lệ…….%
6- Căn cứ vào kết quả bầu cử, đồng chí:…………………………………….
đã trúng cử chức danh Bí thư chi bộ…………………………………………
khóa….nhiệm kỳ 2015 – 2020:
7- Biên bản thông qua đại hội hồi … giờ … phút, ngày …. Tháng …. năm ……..có chữ ký của đồng chí Chủ tịch và trưởng ban kiểm phiếu.

T/M BAN KIỂM PHIẾU


 CHỦ TỊCH ĐẠI HỘIĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ
lần thứ II, NHIỆM KỲ 2015 – 2020
*

Đảng cộng sản việt nam
TP. Thanh hóa, ngày tháng năm 2015

Biên bản kiểm phiếu bầu cử CHỨC DANH PHÓ bí thư CHI BỘ TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ
Khóa II, NHIỆM KỲ 2015 – 2020
---------

Hôm nay, ngày … tháng … năm ….. Đại hội chi bộ…………………….. lần thứ ….., nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã bầu cử chức danh Phó Bí thư chi bộ khóa ….. nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
1- Tổng số đảng viên được triệu tập:…… đồng chí. Trong đó (chính thức: …… đ/c; dự bị:…….đ/c).
- Tổng số đảng viên dự đại hội:…..đ/c. Trong đó đảng viên chính thức:…..đ/c).
- Số đảng viên bị bác tư cách dự đại hội….
- Số đảng viên triệu tập đại hội vắng mặt suốt thời gian đại hội ….
- Tổng số đảng viên chính thức có mặt khi bầu:……… đồng chí.
2- Đại hội thông qua danh sách bầu cử chức danh Phó Bí thư là đồng chí:
…………………………………………………………………………………..
3 - Đại hội đã bầu Ban Kiểm phiếu gồm có …. đồng chí có tên sau:
1. Đ/c

2. Đ/c

3. Đ/c

4- Phiếu bầu:
Số phiếu phát ra:………………………………………………………………….
Số phiếu thu về: ………………………………………………………………….
Số phiếu không hợp lệ:……………………………………………………………
Số phiếu hợp lệ:…………………………………………………………………..
5- Kết quả bầu cử:
Đồng chí………………………….đạt……..phiếu, chiếm tỷ lệ…….%
6- Căn cứ vào kết quả bầu cử, đồng chí:…………………………………….
đã trúng cử chức danh Phó bí thư chi bộ…………………………………………
khóa….nhiệm kỳ 2015 – 2020:
7- Biên bản thông qua đại hội hồi … giờ … phút, ngày …. Tháng …. năm ……..có chữ ký của đồng chí Chủ tịch và tr