dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an bttuy mien phi,tai lieu bttuy mien phi,bai giang bttuy mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/23/2013 3:48:16 PM
Filesize: 0.03 M
Download count: 6
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
UBND HUYỆN HƯƠNG KHÊ
PHÒNG GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO

Số: 513/PGD&ĐT
V/v tổ chức Tết trung thu năm 2013
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hương Khê, ngày 13 tháng 9 năm 2013


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS trong toàn huyện.

Tết trung thu là một Lễ lớn, hàng năm được tổ chức rộng khắp, thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân với những hoạt động thiết thực chăm lo cho trẻ em. Tiếp nối những hoạt động vì trẻ em năm 2013, Tết Trung thu năm nay sẽ là một trong những hoạt động quan trọng và có ý nghĩa thiết thực góp phần tạo điều kiện để mọi trẻ em được vui chơi, phát triển toàn diện trong một xã hội an toàn, lành mạnh.
Thực hiện công văn số 110/HD-SLTBXH ngày 4/9/2013 của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh, Kế hoạch số 961/KH-UBND huyện Hương Khê về việc hướng dẫn tổ chức Tết trung thu năm 2013; Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường THCS, TH và MN trong toàn huyện một số nội dung nhằm tổ chức tốt Tết Trung thu năm 2013, như sau:
1. Công tác tuyên truyền: tăng cường công tác tuyên truyền với các nội dung thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của mọi người dân về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đồng thời tạo cơ hội cho chính bản thân trẻ em được tiếp cận với những thông tin phù hợp với trình độ, lứa tuổi, sở thích, nhu cầu nhằm đảm bảo các quyền cơ bản của trẻ em. Các nội dung tuyên truyền như: thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước; triển khai Chỉ thị 20-CT/TW ngày 05/11/2012 của Bộ chính trị và Chỉ thị 27-CT/TU ngày 27/5/2013 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới; Chương trình hành động vì trẻ em Hà Tĩnh giai đoạn 2012-2020 theo QĐ số 4089/QĐ-UBND ngày 28/12/2012; Chương trình bảo vệ trẻ em Hà Tĩnh giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định số 2530/QĐ-UBND ngày 03/8/2011 tại địa phương; Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2012-2020 của huyện Hương Khê theo Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 20/3/2013,…
2. Tùy tình hình cụ thể của đơn vị trường, Công đoàn, Đoàn, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh các trường học phối hợp tổ chức Tết trung thu cho con em cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị; cho HS trường mình (đặc biệt quan tâm đến HS có hoàn cảnh khó khăn, HS con gia đình nghèo, HS khuyết tật…) bằng các hình thức như tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các trò chơi truyền thống, tọa đàm, sinh hoạt câu lạc bộ,…
3. Sau khi tổ chức xong Tết Trung thu, các đơn vị báo cáo kết quả về cho đ/c Trịnh Xuân Lợi chuyên viên Phòng Giáo dục, chậm nhất vào ngày 20/9/2013 để tổng hợp báo cáo về UBND huyện và Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội.
Nhận được công văn này đề nghị các trường triển khai thực hiện nghiêm túc./.


Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG
- Như kính gửi;
- Lãnh đạo Phòng GD;
- Chủ tịch, Nữ công Công đoàn ngành; (đã ký)
- Chuyên viên phụ trách Đoàn, Đội;
- Lưu:VT/PGDĐT.
Trần Đình Hùng