dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Các bài phát biểu sưu tầm mien phi,tai lieu Các bài phát biểu sưu tầm mien phi,bai giang Các bài phát biểu sưu tầm mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/31/2015 9:52:17 AM
Filesize: 21.41 M
Download count: 3
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD & ĐT CÀNG LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS TÂN AN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
………… _______________________
Số : / KH-HT Tân An, ngày 25 tháng 02 năm 2010

KẾ HOẠCH HƯỚNG DẪN THỰC TẬP SƯ PHẠM
NĂM HỌC 2009 -2010


TUẦN
 NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
NGƯỜI THỰC HIỆN

I25/02/2010

Đến
06/ 3/2010
- BCĐ của trường lên kế hoạch TTSP, phân công giáo viên hướng dẫn.
- Sinh viên trình diện tại trường thực tập .
- Sinh viên nghe các báo cáo của lãnh đạo nhà trường .
- Sinh viên mượn tài liệu , Phân phối chương trình, SGK,SGV,….nghiên cứu chương trình, nội dung giảng dạy trong thời gian thực tập.
- Sinh viên dự giờ các môn với giáo viên hướng dẫn, có nhận xét sau mỗi tiết dự ( 4 tiết ).
- Tìm hiểu về hoạt động Đoàn – Đội của nhà trường .
-Tìm hiểu học sinh lớp được phân công chủ nhiệm – Hướng dẫn lao động .
- Soạn giảng 2 tiết, trình trước cho giáo viên hướng dẫn xem, nhận xét, bổ sung và tập giảng theo nhóm dưới sự hướng dẫn của giáo viên .
- Dự giờ sinh hoạt chủ nhiệm để tìm hiểu tình tổ chức lớp ,tìm
hiểu học sinh lớp chủ nhiệm .
HT

BCĐ-SV

HT-SV

CBTV-SVGVHD-SV


SV

SV

SV-GVHDSV
IIIII08/ 3/ 2010
Đến
13/3/2010

15/3/2010
Đến
20/ 3/ 2010

- Sinh viên tìm hiểu kế hoạch năm học, kế hoạch chuyên môn, kế hoạch chủ nhiệm do nhà trường giới thiệu hoặc báo cáo cho sinh viên nghe .
- Sinh viên tìm hiểu các qui chế về chuyên môn : cho điểm, tính điểm, xếp loại…
- Tiếp tục dự giờ 2 tiết có nhận xét sau mỗi tiết dự .
- Tiếp tục soạn giảng 2 tiết ( có sự đóng góp của giáo viên hướng dẫn) . Tập giảng theo nhóm dưới sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn .
- Tham gia hướng dẫn học sinh lao động.
- Tiến hành tìm hiểu thực tế giáo dục để làm báo cáo thu hoạch .
- Soạn giáo án chủ nhiệm, tiến hành tham gia sinh hoạt chủ nhiệm .
- BCĐ thực tập sư phạm họp rút kinh nghiệm sơ kết sau 2 tuần hướng dẫn thực tập .

- Sinh viên dạy 1 tiết trong 4 giáo án đã tập giảng để đánh giá hiệu quả tiết dạy .
- Sinh viên hướng dẫn học sinh 1 buổi lao động – Có nhận xét, đánh giá .
- Sinh viên tham gia sinh hoạt Đoàn- Đội ( có thể theo nhóm) do TPT thực hiện .
- Chuẩn bị tư liệu, số liệu và viết báo cáo thu hoạch cuối đợt thực tập .
- Sinh viên hoàn trả các loại HSSS, văn bản, sách mượn của trường, của giáo viên hướng dẫn giảng dạy và chủ nhiệm.
- Sinh viên họp nhóm và hoàn tất hồ sơ, nộp đầy đủ cho Ban chỉ đạo .
- Tổng kết Đoàn thực tập sư phạm của Ban chi đạo, giao nộp toàn bộ hồ sơ thực tập cho trường CĐSP Trà Vinh .


HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Văn Năm

SVSV


SV-GVHD

SV-GVHDSV

SV

SV

BCĐSV-GVHD

SV-GVHDCN
TPT-SV


SV

SVSV

BCĐ-GVHD-SV