dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an CÁC BÀI TẬP HÓA HỌC NÂNG CAO mien phi,tai lieu CÁC BÀI TẬP HÓA HỌC NÂNG CAO mien phi,bai giang CÁC BÀI TẬP HÓA HỌC NÂNG CAO mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/7/2015 8:07:07 AM
Filesize: 0.70 M
Download count: 3
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
BÀI TẬP HÓA HỌC
SỬ DỤNG CHO LỚP BỒI DƯỠNG HÓA THCS –
-------(( ( ((-------
I/ Viết PTHH biểu diễn sự chuyển hóa :

1/ Cu ( CuO ( CuSO4 ( CuCl2 ( Cu(OH)2 ( Cu(NO3)2 ( Cu
2/ FeCl2 ( Fe(OH)2 ( FeSO4 ( Fe(NO3)2 ( Fe
Fe ( (
FeCl3 ( Fe(OH)3 ( Fe2O3 ( Fe ( Fe3O4
3/ Al ( Al2O3 ( NaAlO2 ( Al(OH)3 ( Al2(SO4)3 (AlCl3 ( Al(NO3)3 ( Al2O3 (Al
4/ FeS2 ( SO2 ( SO3 ( H2SO4 ( ZnSO4 ( Zn(OH)2 ( ZnO ( Zn
5/ S ( SO2 ( H2SO4 ( CuSO4
K2SO3
HD : SO2 +2 H2S ( 3S ( + 2H2O
SO2 + H2O2 ( H2SO4 hoặc SO2 + H2O + Br2 ( HBr + H2SO4
CuSO4 + H2S ( CuS( + H2SO4 hoặc CuSO4 + H2O đp 2Cu( + O2 ( + 2H2SO4

6/ a. Fe2(SO4)3 12 Fe(OH)3 b. Cu 1 2 CuCl2
4 3 5 6 3 6
FeCl3 4 CuSO4 5
HD : (1) Fe2(SO4)3 + NaOH HD : (1) Cu + Cl2
(2) Fe(OH)3 + H2SO4 (2) CuCl2 + Fe or CuCl2 đp Cu +Cl2
(3) Fe2(SO4)3 + BaCl2 (3) Cu + H2SO4 đ/đ nóng
(4) FeCl3 + Ag2SO4 loãng (4) CuSO4 + Fe
(5) FeCl3 + NaOH (5) CuCl2 + Ag2SO4 loãng
(6) Fe(OH)3 + HCl (6) CuSO4 + BaCl2

7/ Hoàn thành 4 PTPU có dạng : BaCl2 + ? ( NaCl + ?

8/ Fe + A ( FeCl2 + B 9/ Cu + A B + C + D
B + C ( A C + NaOH E
FeCl2 + C ( D E + HCl F + C + D
D + NaOH ( Fe(OH)3 + E A + NaOH G + D
HD : A : HCl ; B : H2 ; C : Cl2 ; HD : A : H2SO4 đ/đ ; B : CuSO4 ; C : SO2 ;
D : FeCl3 ; E : NaCl D : H2O ; E : NaHSO3 ; F :NaCl; G: Na2SO4

10/ A B C D Cu
CuO CuCl2 Cu(OH)2 CuO
11/ B D
Fe A (+ Z ( + I + H2O
C E
HD : A :Fe3O4 ; B : FeCl2 ; C : FeCl3 ; D : Fe(OH)2 ; E : Fe(OH)3

12/ A C
CaCO3 CaCO3 CaCO3
B D
HD : A : CaO ; B : CO2 ; C : Ca(OH)2 ; D : Na2CO3

13/ A C E
Cu(OH)2 Cu(OH)2 Cu(OH)2
B D F
HD : A : CuO ; B : H2O ; C : CuCl2 ; D : Cu(OH)2 ; E : CuSO4 ; F : NaOH


14/ A1 A2 A3
CaCO3 CaCO3 CaCO3
B1 B2 B3
HD : A1 : CaO ; A2 : Ca(OH)2 ; A3 : Fe(NO3)2 ; B : CO2 ; B2 : Ba(HCO3)2 ; B3 :Na2CO3
15/
A1 A2 A3
Fe(OH)3 t Fe(OH)3 Fe(OH)3
B1 B2 B3
HD : A1 : Fe2O3 ; A2 : FeCl3 ; A3 :Fe(NO3)2 ; B1 : H2O B2 : Ba(OH)2 ; B3 : NaOH

16/ Biết A là khoáng sản dùng để sản xuất vôi 17/ Xác định X , Y , Z và viết các PTPU theo
sống , B là khí dùng nạp vào bình chữa lửa sơ đồ sau ?
A Y

B Cu(NO3)2 X CuCl2

C D Z
18/ Phản ứng : X + H2SO4 Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
X là những chất nào ? viết các PTPU minh họa ?
HD : X là Fe ; FeO ; Fe3O4 ; Fe(OH)2 ; FeSO4 ; FeS
PT: 2Fe + 6H2SO4 ( Fe2(SO4)3 + 3SO2( + 6H2O
2FeO + 4H2SO4 ( Fe2(SO4)3 + SO2 ( + 4H2O
2Fe3O4 + 10H2SO4 ( 3Fe2