dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an CÁC DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC NÂNG CAO cực chuẩn mien phi,tai lieu CÁC DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC NÂNG CAO cực chuẩn mien phi,bai giang CÁC DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC NÂNG CAO cực chuẩn mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/7/2015 8:10:49 AM
Filesize: 0.06 M
Download count: 4
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI
MÔN: HÓA HỌC 9
THỜI GIAN: 150’

I/ TRẮC NGHIỆM: (4đ)
Câu 1: Hòa tan hoàn toàn 3,9g một kim loại kiềm vào nước thu được 1,12 lít khí hidrô (đktc). Kim loại kiềm này là:
A. Li B. Na C. Rb D. K
Câu 2: Cho hỗn hợp Al và Fe tác dụng hoàn toàn với dung dịch chứa AgNO3 và Cu(NO3)2 thu được dung dịch B và chất rắn D gồm 3 kim loại. Thành phần chất rắn D gồm những chất nào?
A. Al, Fe, Cu B. Fe, Cu, Ag
C. Al, Cu, Ag D. Kết quả khác
Câu 3: Dãy nào sau đây chỉ gồm các kim loại đều phản ứng với dung dịch CuSO4?
A. Na, Al, Cu, Ag B. Al, Fe, Mg, Cu
C. Na, Al, Fe, K D. K, Mg, Ag, Fe
Câu 4: Để phân biệt cặp dây nhôm, sắt và bạc có thể sử dụng cặp dung dịch nào sau đây?
A. HCL và NaOH . B. HCL và Na2SO4
C. NaCl và NaOH D. CuCl2 và KNO3
Câu 5: Oxi hòa tan 10g hổn hợp 2 kim loại Cu và Fe cần dùng hết 4,2l khí clo (đktc). Thành phần % về khối lượng mỗi kim loại trong hổn hợp là:
A. 50%; 50% B. 72%; 28% C. 48%; 42% D. 40%; 60%
Câu 6: Có 3 phản ứng hóa học xảy ra theo sơ đồ:

A + HCL B + H2

B + KOH C + KCL

C
Trong sơ đồ trên A là chất nào trong số các chất sau:
A. ZnO B. Zn C. Zn(OH)2 D. ZnS
Câu 7: Có dãy biến hóa sau:

+O2 +HCL + NaOH
Mg A B C
C có thể là:
A. MgSO4 B. MgO C. Mg(OH)2 D. H2
Câu 8: Cho dây nhôm vào dung dịch NaOH đặc, hiện tượng hóa học quan sát được là:
A. Không có hiện tượng gì xảy ra B. Sủi bọt khí mạnh
C. Khí màu nâu xuất hiện D. Dung dịch chuyển sang màu hồng
II/ TỰ LUẬN (6đ)
Câu 1: (1đ)
a/ Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:
(1) (2) (3) (4)
CaCO3 CO2 NaCO3 Na2SO4 NaCl

b/ Từ các chất: NaOH, Fe(SO4)3, nước, điều kiện và xúc tác cần thiết coi như có đủ. Hãy viết các phương trình phản ứng điều chế kim loại sắt:
Câu 2: (1đ) Thay các chữ A, B, C, D, E bằng những CTHH thích hợp rồi cân bằng các PTPƯ trong các sơ đồ sau:
Fe + A FeCl2 + B

B + C A
FeCl2 + C D
Câu 3: (1đ) Viết PTPƯ của những biến hóa hóa học sau:

CuO (3)
(1)
(2)
Cu (6) (4) CuCl2
(5)
Cu(OH)2
Câu 4: (1đ) Hòa tan Oxit kim loại hóa trị (III) trong một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 nồng độ 20%, người ta thu được dung dịch muối có nồng 21,756%. Xác định công thức phân tử của Oxit đem phản ứng.
Câu 5: (2đ) Ngâm 21,6g hổn hợp 3KL: Kẽm, sắt, đồng trong dung dịch H2SO4 loãng, dư khi phản ứng kết thúc không còn bọt khí bay ra thấy còn lại 3g chất rắn và thể tích thu được là 6,72 lit (đktc). Xác định thành phần % theo khối lượng của mỗi kim loại trong hổn hợp.

HẾT