dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an CAU HOI TIM HIEU HIEN PHAP 2013 mien phi,tai lieu CAU HOI TIM HIEU HIEN PHAP 2013 mien phi,bai giang CAU HOI TIM HIEU HIEN PHAP 2013 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/28/2015 8:21:30 PM
Filesize: 0.02 M
Download count: 5
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
UBND HUYỆN EA H`LEO
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI VIẾT
“TÌM HIỂU HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/TL - BTC
Ea H`leo, ngày 15 tháng 11 năm 2014

THỂ LỆ
Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Thực hiện Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (ban hành kèm theo Quyết định số 3887/QĐ-UBND, ngày 28/10/2014 của UBND huyện), Ban Tổ chức cuộc thi của huyện ban hành Thể lệ Cuộc thi trên địa bàn huyện như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
Đối tượng tham gia Cuộc thi Tìm hiểu Hiến pháp năm 2013 là mọi công dân Việt Nam (từ 16 tuổi trở lên) đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn huyện Ea H`leo (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký của Cuộc thi của huyện; cán bộ, công chức Phòng Tư pháp và các cá nhân thuộc lực lượng công an nhân dân, quân đội nhân dân).
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI
1. Nội dung thi
Trả lời 09 câu hỏi về một số nội dung của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013 (Ban hành kèm theo Thể lệ này).
2. Hình thức thi
- Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi viết.
- Mỗi cá nhân tham gia chỉ được gửi 01 bài dự thi.
III. QUY ĐỊNH VỀ BÀI DỰ THI
1. Yêu cầu về nội dung
Đúng chủ đề, nội dung quy định; nội dung bài dự thi không được sao chép lại của người khác dưới mọi hình thức; nếu trích dẫn nội dung, hình ảnh, tư liệu để minh họa phải có chú thích rõ ràng. Phải trả lời đủ các câu hỏi theo thứ tự, không cần phải chép lại câu hỏi.
Nghiêm cấm các trường hợp lợi dụng bài dự thi để vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam; vi phạm đạo đức, thuần phong, mỹ tục và các vi phạm pháp luật khác.
Trường hợp vi phạm các quy định trên sẽ bị hủy bài thi hoặc hủy giải thưởng.
2. Yêu cầu về hình thức
Bài dự thi được thực hiện bằng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy trên giấy; đánh số trang theo thứ tự. Trường hợp bài dự thi có nhiều trang phải đóng lại thành quyển. Trang bìa bài dự thi ghi rõ họ tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; địa chỉ (nơi ở, nơi học tập hoặc nơi công tác) của người dự thi.
Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ cộng thêm điểm khuyến khích các bài dự thi thực hiện công phu, hình thức đẹp, có hình ảnh, tư liệu phong phú.
IV. PHẠM VI, THỜI GIAN, ĐỊA CHỈ NHẬN BÀI DỰ THI
1. Phạm vi tổ chức cuộc thi
Cuộc thi được tiến hành trong phạm vi toàn quốc và được tổ chức ở 3 cấp: Cấp huyện, cấp tỉnh và ở Trung ương.
2. Địa điểm nhận bài dự thi
Thí sinh là học sinh trung học phổ thông; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại các cơ quan đơn vị ở huyện, cấp xã và các tầng lớp nhân dân đang sinh sống, làm việc trên địa bàn huyện nộp bài dự thi về trường học, cơ quan, đơn vị, địa phương mình; các trường học, cơ quan, đơn vị, địa phương nhận bài thi và nộp về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp huyện thông qua Phòng Tư pháp. Ngoài ra, thí sinh có thể nộp trực tiếp hoặc thông qua bưu điện để gửi bài về Phòng Tư pháp.
Sau khi hoàn thành việc chấm bài thi, Ban Tổ chức Cuộc thi của huyện sẽ chọn các bài thi có chất lượng cao để gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi của Tỉnh để tham gia Cuộc thi ở cấp tỉnh (tối thiểu là 20 bài, tối đa là 30 bài).
3. Thời hạn nhận bài dự thi
Thí sinh dự thi nộp bài thi về Phòng Tư pháp - số 22 Điện Biên Phủ, thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H`leo, tỉnh Đăk Lăk trước ngày 15/4/2015 (đối với những bài dự thi gửi theo đường Bưu điện thì thời hạn được tính theo dấu Bưu điện).
V. CHẤM ĐIỂM VÀ GIẢI THƯỞNG
1. Chấm điểm
Ban Tổ chức Cuộc thi của huyện tổ chức chấm bài, báo cáo kết quả tổ chức Cuộc thi và gửi bài dự thi cấp tỉnh về Sở Tư pháp trước ngày