dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN mien phi,tai lieu CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN mien phi,bai giang CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/9/2015 2:51:24 PM
Filesize: 0.07 M
Download count: 4
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD&ĐT VẠN NINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS MÊ LINH

Số: 155/KH-ML
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vạn Phú, ngày 25 tháng 12 năm 2013KẾ HOẠCH
Chiến lược phát triển Trường THCS Mê Linh đến năm 2020
Tầm nhìn đến năm 2025


Thực hiện Kế hoạch số 2317/KH-UBND ngày 26/11/2013 của UBND huyện Vạn Ninh về việc thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về Đề án “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu cônhg nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;
Thực hiện Công văn số 818/PGD&ĐT ngày 05/12/2013 về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 2317/KH-UBND của UBND huyện Vạn Ninh;
Trường THCS Mê Linh xây dựng Kế hoạch hoạch lược phát triển nhà trường đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 như sau:
I. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NHÀ TRƯỜNG
1. Mục tiêu chung
- Đến năm 2020, Trường THCS Mê Linh là một trong những trường có chất lượng cao của huyện Vạn Ninh, có cơ sở vật chất đúng quy cách, khang trang, có trang thiết bị đầy đủ và hiện đại.
          - Tạo dựng môi trường giáo dục thân thiện, an toàn để mỗi học sinh đều có cơ hội học tập và phát triển toàn diện.
- Xây dựng nhà trường có chất lượng giáo dục cao, phù hợp với mô hình giáo dục hiện đại, và xu thế phát triển của địa phương, của đất nước.
2. Mục tiêu cụ thể:
a) Mục tiêu của nhà trường:
- Mục tiêu ngắn hạn: Đến năm 2014, trường đạt Kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3.
- Mục tiêu trung hạn: Đến năm 2016, trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn II (2010-2020)
- Mục tiêu dài hạn: Đến năm 2025, nhà trường đạt được các mục tiêu sau:
+ Chất lượng giáo dục được khẳng định bền vững.
+ Cơ sở vật chất đầy đủ, trang thiết bị hiện đại .
+ Trường có chất lượng giáo dục cao phù hợp với mô hình giáo dục hiện đại và xu thế phát triển của địa phương, của cả nước.
+ Học sinh sau khi tốt nghiệp THCS, có đẩy đủ kiến thức, kỹ năng để học lên, đào tạo nghề hoặc hòa nhập cuộc sống có kỹ năng lao động tốt.
b) Đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên
- Cán bộ quản lý: Tham gia học chứng chỉ Tiếng Anh.
- Giáo viên :
+ Đến 2017, 100% đạt chuẩn trình độ Tin học, sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm ứng dụng trong giảng dạy và công tác, 50% có chứng chỉ A Anh văn trở lên.
+ Đến 2017, 80% giáo viên tốt nghiệp Đại học.
- Công nhân viên: Đến năm 2014, 100% nhân viên nhà trường có trình độ chuẩn trở lên, sử dụng thành thạo máy tính và hệ thống phần mềm VEMIS.
c) Học sinh :
- Học lực :
+ Trên 60% học lực khá, giỏi (15 % học lực giỏi)
+ Hạn chế tỷ lệ học sinh học lực yếu < 2% ; không có học sinh kém.
+ Tốt nghiệp THCS đạt 100 %.
+ Thi học sinh giỏi: Cấp Huyện: 50% HS dự thi đạt giải; Cấp tỉnh: Hàng năm có học sinh đạt giải.
- Hạnh kiểm, tố chất thể lực và kỹ năng sống :
+ Hạnh kiểm khá, tốt: 98% hạnh kiểm khá, tốt (Tốt : 70%)
+ Học sinh có kỹ năng sống cơ bản, giao tiếp văn hóa, tự nguyện tích cực tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội .
+ 100% đạt yêu cầu trở lên về kiểm tra thể lực theo chuẩn của Bộ GD-ĐT .
II. NHỮNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:
1. Các giải pháp chung:
- Tuyên truyền trong CB, GV, NV và học sinh về nội dung kế hoạch chiến lược, nâng cao nhận thức và hành động của tập thể theo các nội dung của Kế hoạch. Tập trung xây dựng và phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất của toàn trường để quyết tâm thực hiện được các mục tiêu của Kế hoạch đề ra.
- Xây dựng văn hoá nhà trường, xây dựng ý thức thực hiện và tôn vinh sự thể hiện các giá trị cơ bản để thực hiện sứ mệnh của nhà trường.
- Tăng cường gắn kết có hiệu quả giữa nhà trường với gia đình, xã hội với các cơ quan