dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an CHƯƠNG TRÌNH XẾP LOẠI BDTX NĂM 2014-2015 mien phi,tai lieu CHƯƠNG TRÌNH XẾP LOẠI BDTX NĂM 2014-2015 mien phi,bai giang CHƯƠNG TRÌNH XẾP LOẠI BDTX NĂM 2014-2015 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/30/2015 4:07:13 PM
Filesize: 0.04 M
Download count: 3
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD&ĐT TRÙNG KHÁNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS PHONG CHÂU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

"TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI BDTX NĂM HỌC 2014 - 2015"

TT Họ và tên Ngày sinh Kết quả đánh giá "ĐTB
BDTX " Xếp loại
Nội dung 1 Nội dung 2 Nội dung 3 "ĐTB
ND 3"
Mô đun 31 Mô đun 32 Mô đun 35 Mô đun 36

1 0 0 Không hoàn thành
2 0 0 Không hoàn thành
3 0 0 Không hoàn thành
4 0 0 Không hoàn thành
5 0 0 Không hoàn thành
6 0 0 Không hoàn thành
7 0 0 Không hoàn thành
8 0 0 Không hoàn thành
9 0 0 Không hoàn thành
10 0 0 Không hoàn thành
11 0 0 Không hoàn thành
12 0 0 Không hoàn thành
13 0 0 Không hoàn thành
14 0 0 Không hoàn thành
15 0 0 Không hoàn thành
16 0 0 Không hoàn thành
17 0 0 Không hoàn thành
18 0 0 Không hoàn thành
19 0 0 Không hoàn thành
20 0 0 Không hoàn thành
21 0 0 Không hoàn thành
22 0 0 Không hoàn thành
23 0 0 Không hoàn thành
24 0 0 Không hoàn thành
25 0 0 Không hoàn thành

"Phong Châu, ngày 30 tháng 3 năm 2015"
THƯ KÍ HỘI ĐỒNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
Hoàng Thị Dung Hà Văn Tường