dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Công văn thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng năm 2015 mien phi,tai lieu Công văn thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng năm 2015 mien phi,bai giang Công văn thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng năm 2015 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/5/2015 10:05:14 PM
Filesize: 0.06 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
UBND HUYỆN HƯƠNG SƠN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 80 /PGD
V/v tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng năm 2015
 Hương Sơn, ngày 03 tháng 4 năm 2015


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS, Tiểu học và THCS.


Thực hiện Kế hoạch số 02/LH-HKHKT ngày 10/3/2015 của Liên hiệp các Hội Khoa học Kỷ thuật huyện Hương Sơn về việc phát động Hội thi sáng tạo kỷ thuật, Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng năm 2015, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Đối tượng và lĩnh vực dự thi.
- Đối tượng: Học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở.
- Lĩnh vực dự thi:
+ Đồ dùng học tập;
+ Phần mềm tin học;
+ Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em;
+ Sản phẩm bảo vệ môi trường, thân thiện với môi trường, phát triển kinh tế.
2. Tổ chức Cuộc thi cấp trường.
Các trường triển khai tuyên truyền, vận động khuyến khích để tất cả cán bộ, giáo viên và học sinh được biết, hưởng ứng Cuộc thi. Phân công cán bộ, giáo viên có kinh nghiệm hướng dẫn, giúp đỡ học sinh hoặc nhóm học sinh để các em học sinh thực hiện tốt ý tưởng sáng tạo của mình.
3. Nạp sản phẩm dự thi cấp huyện.
- Số lượng: Mỗi trường chọn ít nhất 01 sản phẩm có chất lượng tham gia dự thi cấp huyện.
- Hồ sơ sản phẩm dự thi: Các sản phẩm dự thi phải có đầy đủ các thông tin như: Phiếu đăng ký dự thi (gửi kèm công văn); tóm tắt giải pháp dự thi; toàn văn giải pháp dự thi; mô hình giải pháp dự thi.
- Thời gian nạp sản phẩm: Sản phẩm và hồ sơ dự thi nạp trực tiếp cho ông Nguyễn Giang Nam (đối với học sinh tiểu học) và ông Hà Huy Tuấn (đối với học sinh THCS) chậm nhất ngày 05/05/2015.
Hội thi Sáng tạo Kỷ thuật và Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng là cuộc thi Quốc gia được tổ chức hàng năm, đề nghị Hiệu trưởng các trường thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, kịp thời triển khai Cuộc thi nghiêm túc, sáng tạo để đạt kết quả cao nhất./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Các bộ phận CMTH, THCS;
- Lưu: VT.
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)


Nguyễn Trường Giang


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ CUỘC THI
SÁNG TẠO THANH, THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG TỈNH HÀ TĨNH
LẦN THỨ 6 (2014 -2015)

Kính gửi:
Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hà Tĩnh.

Tên tôi là: ………………………..........……nam, nữ: ……………………........…………...........……….
Dân tộc: ...............................................................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh: .............................................................................................................................
Hiện đang học lớp: ……............……… Trường: .......………………………………………………
Địa chỉ trường học: .......................................................................................................................................
Nơi ở hiện nay: …………............................…………………………………………………………………
Họ và tên bố: ............................................................. Nghề nghiệp: ......................................................
Họ và tên mẹ: ......................................................... Nghề nghiệp: .....................................................
Điện thoại:………………..........…….……....…………E-mail: …....................……………………..…….
Tên đề tài, giải pháp: ……….................…………………………........... ………………………………
…………………………………..............................…………………………………………………………………
…………………………………..............................…………………………………………………………………
Danh sách đồng tác giả (không quá 05 đồng tác giả):

Số TT
Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Lớp, trường
Nơi ở
% đóng góp
(Tổng 100%)
Ký tên
(Bắt buộc)

....
Thuộc lĩnh vực:
Đồ dùng dành cho học tập [ ];
Phần mềm tin học [ ];
Sản phẩm thân thiện với môi trường [ ];
Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em [ ];
Bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế [ ].
Hồ sơ gồm có:
Mô hình dự thi và các tài liệu liên quan [ ]
Mã nguồn, chương trình cài đặt và hướng dẫn [ ] (Đối với lĩnh vực phần mền tin học)
Tài liệu thuyết minh [ ]
Các loại khác [ ]
Ảnh tác giả [ ] (Mỗi tác giả gửi 2 ảnh màu, cỡ 4x 6 cm. Ghi rõ họ tên ở mặt sau)
Giấy khai sinh [ ] (Bản sao)
Tôi xin cam đoan đề tài này là của tôi (chúng tôi) nghiên