dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đăng kí học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2015 mien phi,tai lieu Đăng kí học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2015 mien phi,bai giang Đăng kí học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2015 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/1/2015 6:23:10 PM
Filesize: 0.10 M
Download count: 63
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download


PHÒNG GD&ĐT CAM LÂM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN SINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tân Sinh, ngày 10 tháng 3 năm 2015


KẾ HOẠCH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO
TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH NĂM 2015
Chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.
Họ và tên : Trần Thị Dương
Chức vụ: Giáo viên
Đơn vị công tác: Trường TH Tân Sinh

Năm 2015 tiếp nối những hoạt động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 03-KH/TW của Ban Bí thư khóa XI. Chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hướng vào 3 nội dung lớn: về trung thực, trách nhiệm; về gắn bó với nhân dân; về đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
Căn cứ Chỉ thị số 2516/CT-BGDĐT ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Căn cứ Kế hoạch của Phòng GD&ĐT Cam Lâm về việc triển khai thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015
Căn cứ Kế hoạch số 10/KH-TH.TS ngày 22 tháng 1 năm 2015 của Trường Tiểu học Tân Sinh về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Sau khi nghiên cứu, quán triệt các Chỉ thị, Kế hoạch của chính quyền các cấp về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tôi xin đăng ký phấn đấu thực hiện tốt các nội dung sau đây trong năm 2015.
I. VỀ NHẬN THỨC
* Nội dung 1: “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “trung thực, trách nhiệm” gắn với Quy định về những điều đảng viên không được làm, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (Khóa XI) về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”
1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về trung thực,“nói thì phải làm”
- Trung thực là là một phẩm chất đạo đức, thể hiện sự thống nhất giữa tư tưởng và hành động, nhận thức và việc làm; giữa tư tưởng đạo đức và hành vi đạo đức của mỗi người. Đối lập với trung thực là giả dối. Trong quan hệ giữa người với người, Hồ Chí Minh coi trung thực là nói đi đôi với làm.
- Cơ sở tư tưởng Hồ Chí Minh về phẩm chất đạo đức “trung thực” bắt nguồn từ truyền thống của dân tộc: những phẩm chất thật thà, ngay thẳng, vị tha, thương yêu con người, sống có tình, có nghĩa... Tất cả những điều đó làm nổi lên đức tính trung thực của người Việt Nam. Đồng thời, Hồ Chí Minh còn tiếp thu, thâu hái những tinh hoa văn hóa đạo đức của nhân loại, từ triết lý “kỷ sở bất dục, mặc thi ư nhân” “chính danh quân tử” của Nho giáo; những lời răn dạy “từ bi, hỷ xả”, “cứu khổ, cứu nạn”, không nói dối trá, không ăn cắp, cưu mang giúp đỡ con người… của Phật giáo; đến đức hy sinh, tự sám hối với mình của Công giáo…Trung thực trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh mang nội dung đạo đức cao quý của người cộng sản, những người đã công khai nói về sự tự nguyện hy sinh, cống hiến cả cuộc sống của mình cho mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người…
- Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, biểu hiện cụ thể của trung thực là “nói thì phải làm”. Nói đi đôi với làm là nguyên tắc thực hành đạo đức, là phương châm hoạt động, là biểu hiện sinh động cụ thể của việc quán triệt sâu sắc nguyên tắc thống nhất giữa lý luận với thực tiễn, giữa suy nghĩ và hành động trong một con người.
  - Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về trung thực, "nói thì phải làm"
+ Với cán bộ, đảng viên, công chức, trung thực trước hết là với Đảng với cách mạng. Xây dựng, rèn luyện bản lĩnh vững vàng, có niềm tin vào mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng, thì dù phải trải qua những tình huống phức tạp, những bước ngoặt hiểm nghèo, vẫn luôn luôn trung thực với mình, trung thành với Đảng, với sự nghiệp bảo vệ