dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Danh sách thi IOE và VIOLYMPIC toàn quốc 2014-2015 (Có phòng thi) mien phi,tai lieu Danh sách thi IOE và VIOLYMPIC toàn quốc 2014-2015 (Có phòng thi) mien phi,bai giang Danh sách thi IOE và VIOLYMPIC toàn quốc 2014-2015 (Có phòng thi) mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/6/2015 5:59:27 AM
Filesize: 0.05 M
Download count: 5
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
UBND TỈNH TÂY NINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số 594/SGDĐT-GDTrH
V/v tổ chức cuộc thi Olympic tiếng Anh và giải toán qua Internet (tiếng Việt và tiếng Anh) cấp quốc gia dành cho học sinh phổ thông năm học 2014-2015
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày 02 tháng 4 năm 2015


Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
- Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Căn cứ Công văn số 7421/BGDĐT-GDTrH ngày 23/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức thi Olympic tiếng Anh trên Internet và Olympic “Tài năng tiếng Anh” dành cho học sinh phổ thông năm học 2014-2015;
Căn cứ hướng dẫn ngày 31/3/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức cuộc thi giải toán qua Internet cấp quốc gia năm học 2014-2015, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức vòng thi cấp quốc gia cụ thể như sau:
1. Đối tượng học sinh tham gia
1.1. Thi Olympic tiếng Anh
- Vòng thi cấp quốc gia chính thức là hệ thống độc lập (không đánh số như các vòng thi tự luyện), Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ tổ chức vòng thi cấp quốc gia chính thức cho học sinh lớp 5; lớp 9 và lớp 11 đã vượt qua vòng 30 trước ngày 11/4/2015.
- Đối với học sinh không được tham gia vòng thi cấp quốc gia chính thức, học sinh các khối lớp còn lại sẽ chỉ tham gia các vòng thi tự luyện (có đánh số) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Học sinh theo dõi trên website: ioe.go.vn
1.2. Thi toán tiếng Việt
- Vòng thi cấp quốc gia chính thức là vòng số 19, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ tổ chức vòng thi cấp tỉnh chính thức cho học sinh lớp 5; lớp 9 và lớp 11 đã vượt qua vòng tự luyện 18 trước ngày 10/4/2015.
- Đối với học sinh không được tham gia vòng thi cấp quốc gia chính thức, học sinh các khối lớp còn lại sẽ chỉ tham gia các vòng thi tự luyện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Học sinh theo dõi trên website: violympic.vn.
1.3. Thi toán tiếng Anh
- Vòng thi cấp quốc gia chính thức là vòng số 10, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ tổ chức vòng thi cấp quốc gia chính thức cho học sinh lớp 4 và lớp 8.
- Đối với học sinh không được tham gia vòng thi cấp quốc gia chính thức, học sinh các khối lớp còn lại sẽ chỉ tham gia các vòng thi tự luyện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Học sinh theo dõi trên website: violympic.vn.
2. Thời gian và địa điểm
2.1. Cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp quốc gia: Được tổ chức thống nhất trên toàn quốc vào ngày 11/4/2015 với kế hoạch thời gian do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, cụ thể như sau:
- Có 2 Hội đồng thi:
+ Trường THPT Tây Ninh;
+ Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha.
- Danh sách phòng thi: Xem tập tin đính kèm.
* Khung giờ thi cụ thể như sau:
Lớp 11: Thi từ 08:00-08:30
07:30: Học sinh vào phòng thi, giám thị 1 hướng dẫn học sinh chuẩn bị, giám thị 2 về phòng hội đồng.
07:45: Giám thị 2 nhận mã số thi cấp tỉnh và về phòng thi thông báo mã số thi cho học sinh (viết lên bảng). Học sinh đăng nhập, vào thi, nhập mã số thi.
08:00: Học sinh bắt đầu thi.
08:30: Hết giờ thi. Giám thị ghi điểm thi của từng học sinh trên màn hình máy tính vào danh sách phòng thi, học sinh ký tên xác nhận và 2 giám thị ký tên vào danh sách phòng thi.
Lớp 5: Thi từ 09:00-09:30
08:45: Học sinh vào phòng thi, giám thị 1 hướng dẫn học sinh chuẩn bị, giám thị 2 về phòng hội đồng.
08:50: Giám thị 2 nhận mã số thi cấp tỉnh và về phòng thi thông báo mã số thi cho học sinh (viết lên bảng). Học sinh đăng nhập, vào thi, nhập mã số thi.
09:00: Học sinh bắt đầu thi.
09:30: Hết giờ thi. Giám thị ghi điểm thi của từng học sinh trên màn hình máy tính vào danh sách phòng thi, học sinh ký tên xác nhận và 2 giám thị ký tên vào danh sách phòng