dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề án nhân sự Đại hội chi bộ mien phi,tai lieu Đề án nhân sự Đại hội chi bộ mien phi,bai giang Đề án nhân sự Đại hội chi bộ mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/2/2015 10:30:03 PM
Filesize: 0.03 M
Download count: 8
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ THANH HÓA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ
Thanh Hóa, ngày 24 tháng 03 năm 2015
ĐỀ ÁN NHÂN SỰ
CẤP ỦY KHÓA II, NHIỆM KÌ 2015 – 2020
- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Căn cứ Chỉ thị 36 – CT/TW của Bộ chính trị, Kế hoạch số 90 – KH/TU ngày 08/10/2014 c ủa Ban th ường v ụ Tỉnh ủy, Hướng dẫn số 10 – HD/BTCTU ngày 14/10/2014 c ủa Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Kế hoạch số 82 – KH/TU ng ày 21/10/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy, Chi ủy chi bộ trường THPT Nguyễn Huệ xây dựng đề án nhân sự cấp ủy khóa II, nhiệm kì 2015 – 2020 như sau:
I. Về tiêu chuẩn
1. Tiêu chuẩn chung
- Kiên định và trung thành với lý tưởng, đường lối của Đảng, có thái độ và làm việc tích cực đối với công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.
- Có năng lực về công tác xã hội, có khả năng tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng; tiếp thu và cụ thể hoá các nghị quyết của Đảng cấp trên vào các lĩnh vực công tác mình phụ trách.
- Có nhiệt tình và trách nhiệm với sự nghiệp giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ, có khả năng giác ngộ quần chúng, được cán bộ, đảng viên và quần chúng tín nhiệm.
- Có ý thức tổ chức kỷ luật, có lối sống trung thực, lành mạnh, có bản lĩnh đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực.
2. Tiêu chuẩn cụ thể
a. Về độ tuổi
- Theo hướng dẫn thực hiện điều lệ Đảng
- Căn cứ tình hình thực tế của Chi bộ, Bí thư có đủ điều kiện tham gia một khóa trở lên, đảm bảo sức khỏe tốt.
b. Về trình độ chuyên môn
- Đạt trình độ từ Đại học trở lên
c. Về lý luận chính trị
- Căn cứ thực tế của chi bộ, Bí thư phải phấn đấu trong nhiệm kì tham gia học lớp trung cấp chính trị
II. Về số lượng
Theo hướng dẫn thực hiện điều lệ Đảng, căn cứ số Đảng viên trong Chi bộ, căn cứ tình hình nhiệm vụ của Chi bộ, Số lượng cấp ủy khóa II là 2 đồng chí.
III. Về cơ cấu
Có ít nhất 1 đồng chí trong Ban giám hiệu.
Có thời hạn hợp đồng lao động với Nhà trường còn đủ ít nhất một nhiệm kì.

Danh sách
Dự kiến nhân sự Bí THƯ, PHó Bí THƯ CHI Bộ
khóa ii, nhiệm kì 2015 - 2020

TT
Họ và Tên
Năm sinh
Quê quán
Trình độ
Vào đảng
Chức vụ

VH
CM
KN
CT
Đảng
C.Quyền
Đoàn thể

1
Lê Văn Thành
1983
Như Thanh
12/12
ĐH
2003
2004
Bí thư CB
P. Hiệu trưởng


2
Nguyễn Hữu Dũng
1984
Tp. Thanh Hóa
12/12
ĐH
2011
2012
P. Bí thư CB

BT Đoàn trường

( Danh sách gồm 2 đồng chí)

T/M Chi bộ
Bí ThưĐỗ Đình Tạo