dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an đề kiểm tra 1tiêt HKII sinh học 6 có ma trận 4/6 mien phi,tai lieu đề kiểm tra 1tiêt HKII sinh học 6 có ma trận 4/6 mien phi,bai giang đề kiểm tra 1tiêt HKII sinh học 6 có ma trận 4/6 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/1/2015 10:40:54 PM
Filesize: 0.06 M
Download count: 21
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download


A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 4 Đ)
1/ Hoa có hạt phấn rơi vào đầu nhụy của chính hoa đó gọi là ?
A/ Tự thụ phấn. B/ Giao phấn
C/ Tự thụ phấn và giao phấn. D/ Cả A, B, C sai
2/ Những đặc điểm nào sau đây, đặc điểm nào đúng với dương sĩ ?
A/ Sinh sản bằng hạt B/ Chưa có rễ thật, chưa có mạch dẫn.
C/ Thân phân nhánh phức tạp. D/ Có rễ thật, đã có mạch dẫn.
3/ Thực vật sống ở cạn có máy nhóm?
A/ Nhóm ưa sáng. B/ Nhóm ưa bóng.
C/ Nhóm ưa sáng và nhóm ưa tối. D/ Nhóm ưa sáng và nhóm ưa bóng
4/ Trong các nhóm quả sau đây, nhóm quả nào gồm toàn quả phát tán nhờ động vật?
A/ Quả chò, hạt hoa sữa. B/ Quả đậu bắp, bồ công anh.
C/ Quả xấu hổ, quả ké đầu ngựa. D/ Quả chi chi, quả bồ công anh
5/ Điều kiện nảy mầm của hạt là:
A/ Đủ nước, đủ không khí. B/ Đủ nước, nhiệt độ thích hợp.
C/ Đủ nước, không khí, nhiệt độ thích hợp và hạt giống phải chất lượng.
D/ Đủ nước, không khí, nhiệt độ thích hợp.
6/ Nhóm quả khô bao gồm:
A/ Quả hạch và quả khô. B/ Quả khô nẻ và quả khô không nẻ.
C/ Quả nẻ và quả mọng. D/ Quả hạch và quả mọng
7/ Hạt Một lá mầm có đặc điểm:
A/ Hạt không có vỏ bao bọc. B/ Phôi Hai lá mầm.
C/ Phôi Một lá mầm. D/ Dự trữ chất dinh dưỡng ở lá mầm.
8/ Cần phải làm đất tơi xốp trước khi gieo hạt vì:
A/ Giúp hạt đủ không khí để nảy mầm. B/ Giúp hạt đủ nước để nảy mầm
C/ Giúp hạt đủ nhiệt độ để nảy mầm. D/ Giúp hạt gieo đúng thời vụ.
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8B/ PHẦN TỰ LUẬN: ( 6 Đ)
Câu 1/ Em hãy nêu đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ?( 2đ)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 2/ Cấu tạo của cây rêu đơn gian như thế nào ? (2 đ)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 3/ Hãy chú thích đầy đủ các bộ phận của hạt Hai lá mầm ? ( 2 đ)


1 - ………………………………..
2 - ………………………………..
3 - ………………………………..
4 - ………………………………..