dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an ĐỀ THI HSG LỚP 9 HAY mien phi,tai lieu ĐỀ THI HSG LỚP 9 HAY mien phi,bai giang ĐỀ THI HSG LỚP 9 HAY mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/7/2015 8:11:47 AM
Filesize: 0.08 M
Download count: 4
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Phòng GD Đông Sơn
Đề thi chọn học sinh giỏi cấp 04 05
Câu 1:
1/ Có 4 PTHH sau đây – cho biết PTHH nào phải dùng H2SO4 loãng
a) Zn + H2SO4 ZnSO4 + H2S + H2O
b) Hg + H2SO4 HgSO4 + SO2 + H2O
c) Zn + H2SO4 ZnSO4 + H2
d) Ag + H2SO4 Ag2SO4+ SO2 + H2O
2 / Những khí nào trong các khí cho dưới đây là không độc:
a) H2S , NH3 , HCl
b) CO , Cl2 , NO2
c) H2 , O2 , N2
d ) NO2 , N2O , F2
Câu 2: 1/ Cho 2 cốc đựng dd HCl như nhau . Cho vào mỗi cốc một mẫu Zn sau đó cho tiếp vào nột trong 2 cốc một ít dd CuSO4 . Hãy dự đoán hiện tượng xãy ra trong các thí nghiệm trên .Thí nghiệm đó cho ta biết điều gì ?
2./ Tại sao khi bón phân đạm (VD như (NH4)2SO4 ) , người ta không bón cùng với vôi bột . Viết PTHH biễu diễn
Câu 3: Hoà tan hoàn toàn 11,5(g) kim loại Na vào a(g) dd NaOH 8% người ta thu được dung dịch mới có nồng độ 14%
Xác định Khối lượng của a.
Câu 4 Người ta cho khí H2 đi qua 24(g) hỗn hợp CuO và một Oxit sắt để khử hoàn toàn 2 oxit này thì thu được 17,6(g) chất rắn . Nếu lấy chất rắn hoà tan trong dd HCl dư, khi phản ứng kết thúc thu được 4,48l khí(đktc) . Tìm công thức oxit sắt đem dùng.
Câu 5 Khi lấy 3,33(g) muối Clorua của một kim loại (chỉ có hoá trị II) và một lượng muối Nitrat của kim loại đó có cùng số mol như muối Clorua nói trên thấy khối lượng khác nhau là 1,59(g)
Xác định tên kim loại.
Cho một mol kim loại trên vào 1000(g) H2O
a ) Lượng kết tủa thu được . Biết độ tan của sản phẩm thu được ở nhiệt độ thí nghiệm là 0.15(g)
b ) Tính C% của dd thu được ,cho rằng H2O bay hơi không đáng kể

Hết
Đề thi chọn học sinh giỏi cấp 06 07
Câu 1:
Viết PTHH biểu diễn phản ứng khi:
Cho Na vào dd Al2(SO4)3
Cho K vào dd FeSO4
Hoà tan Fe3O4 vào dd H2SO4 loãng.
Nung nóng Al với Fe2O3 tạo ra hỗn hợp Al2O3 và FexOy
Câu 2:
Bằng phương pháp hoá học hãy nhận biết 4 kim loại dưới dạng bột : Mg, Al , Fe ,Ag. đựng trong 4 lọ mất nhãn.
Câu 3:
Để mẫu Na ngoài không khí ẩm trong một thời gian . Hãy viết các PTHH biễu diễn phản ứng xảy ra.
Câu 4:
Cho a(g) bột kim loại M có hoá trị không đổi vào 500ml dd hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 và AgNO3 đều có nồng độ 0,4M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn,ta lọc thu được (a+27,2)(g) chất rắn A gồm 3 kim loại và dd B.Hãy xác định kim loại M và số mol muối tạo thành trong dd B.
Câu 5:
Cho hỗn hợp 2 muối ASO4 và B2(SO4)3 có số mol theo tỷ lệ 1 : 2 . Nguyên tử khối của B lớn gấp 1,125 lần nguyen tử khối của A. Hoà tan hoàn toàn 16,08(g) hỗn hợp trên vào nước để được 200(g) dd. Lấy 100(g) dd này cho tác dụng với dd BaCl2 dư sinh ra 16,31(g) kết tủa.
Xác định tổng số mol 2 muối có trong hỗn hợp ban đầu.