dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an de thi mien phi,tai lieu de thi mien phi,bai giang de thi mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/27/2017 8:09:29 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 0
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Exam number 1: Tìm cặp bằng nhau
/ Answer: (1) = ......; (2) = ......; (3) = ......; (5) = ......; (7) = ......
Nhập số thứ tự của các ô vào chỗ (....) cho thích hợp để được các cặp giá trị bằng nhau.

Exam number 2: Choose the most suitable answer in 4 available answers.
Question 1: Which calculation shows this picture? /
a. 3 + 5 = 9
b. 8 - 3 = 5
c. 5 + 3 = 8
d. 8 - 5 = 3
Question 2:
Which calculation shows this picture? /
a. 7 - 4 = 3
b. 3 + 4 = 8
c. 7 - 3 = 4
d. 3 + 4 = 7
Question 3:
Which calculation shows this picture? /
a. 9 - 3 = 6
b. 6 + 3 = 9
c. 6 - 3 = 3
d. 9 - 6 = 3
Question 4:
How do you make 6?
a. 4 - 2 + 1
b. 6 - 4 + 2
c. 4 + 2 + 0
d. 6 - 2 - 4
Question 5:
How do you make 10?
a. 6 + 4 - 2
b. 4 + 2 + 6
c. 8 - 2 + 4
d. 7 - 5 + 3
Question 6:
How do you make 12?
a. 13 + 2 + 1
b. 16 - 6 + 2
c. 15 + 5 - 2
d. 14 - 3 - 1
Question 7:
How do you make 15?
a. 7 - 3 + 5
b. 5 + 4 - 6
c. 5 + 5 + 5
d. 8 + 5 - 2
Question 8:
How do you make 17?
a. 5 - 5 + 7
b. 7 + 3 - 7
c. 2 + 8 + 7
d. 4 + 6 - 7
Question 9:
Look at this pattern? /
a. /
b. /
c. /
d. /
Question 10:
Look at this pattern. / Which pattern matches?
a. /
b. /
c. /
d. /
Exam number 3: Đỉnh núi trí tuệ
Question 1: How many fish are there? / Answer: ......... fishes.

Question 2:
Add: 10 + 50 = .............

Question 3:
Subtract: 70 - 60 = ........

Question 4:
How many birds are there? / Answer: ...... birds.

Question 5:
Fill in the missing number 20 + ....... = 90

Question 6:
Fill in the missing number:  .... + 40 = 70

Question 7:
Fill in the missing number:  70 - ...... = 60

Question 8:
Fill in the missing number:  ..... + 10 = 50

Question 9:
Fill in the missing number:  20, 40, ....., 80

Question 10:
Write >, =, <: 10 + 20 + 30 ....... 20 + 50 - 10