dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an de thi ( Thiên ) mien phi,tai lieu de thi ( Thiên ) mien phi,bai giang de thi ( Thiên ) mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/27/2017 8:16:06 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 0
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
HỌ VÀ TÊN: .......................................................................LỚP: ................................
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 1: Số nào cộng với 2, rồi trừ đi 6, rồi cộng với 4 thì bằng 7 ? Trả lời: Số đó là 
Câu 2: Hiện nay, anh hơn em 6 tuổi. Hỏi sau 2 năm nữa anh hơn em bao nhiêu tuổi? Trả lời:Sau 2 năm nữa anh hơn em  tuổi.
Câu 3: 10 – 3 + 2 – 2 < 9 – 7 +  + 1 < 6 – 4 + 2 + 5
Câu 4: Có bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 11 và lớn hơn 6. Trả lời: Có  số.
Câu 5: 10 –  + 2 = 2 – 0 + 4 + 2 + 1
Câu 6: Số liền trước số 5 cộng với 3 bằng bao nhiêu ? Trả lời: Kết quả là 
Câu 7: 10 – 8 +  – 1 = 2 + 8 – 1 - 4
Câu 8: 9 – 4 – 2 + 6 – 1 = 7 –  + 2 – 1 + 2
Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !
Câu 9: 9 – 4 + 1 – 3  9 – 5 – 1 + 4
Câu 10: 6 + 3 – 4 – 2 + 4  9 + 1 – 5 + 4 - 1