dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an de thi ( Thiên ) mien phi,tai lieu de thi ( Thiên ) mien phi,bai giang de thi ( Thiên ) mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/27/2017 8:12:50 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 0
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Bài 1: Cóc vàng tài ba
Câu 1.1: Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau: 10 + 7 - ........ = 15
a. 3                         b. 4                             c. 2                         d. 1

Câu 1.2: Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau: 13 + ...... - 3 = 15

a. 8                         b. 6                               c. 3                         d. 5

Câu 1.3: Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau: 11 + ..... + 4 = 19

a. 2                          b. 5                              c. 4                          d. 3

Câu 1.4: Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau: 10 - 9 + 18 - ....... = 10

a. 8                           b. 9                              c. 10                         d. 7

Câu 1.5: Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau: 19 - 4 + 2 > ...... - 2 + 10 > 12 + 3

a. 5 + 4                      b. 3 + 4                         c. 8                           d. 8 + 1

Câu 1.6: Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau: 15 - 2 + ...... = 13 + 6 - 1

a. 1 + 6                     b. 3 + 1                           c. 8 - 6                       d. 5

Câu 1.7: Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau:
12 + 7 - 3 < ...... + 10 < 5 + 12 + 1
a. 2 + 6                    b. 3 + 6                         c. 8                         d . 17 - 10

Câu 1.8: Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau: 12 + .... + 4 - 1 = 19 - 4
a. 3                          b. 2                                   c. 0                            d. 1

Câu 1.9: Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau:
10 - ...... + 10 + 2 = 19 - 4 - 3 + 5
a. 6                           b. 3                                     c. 5                           d. 4
Câu 1.10: Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau:
17 - 7 + 5 < ....... < 10 + 4 + 5 - 2

a. 13 + 4                   b. 16 - 1                 c. 10 + 5                       d. 11 - 1 + 6

Bài 2: Tìm cặp bằng nhau
 /
Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm
Câu 3.1: 19 – 2 – 7 + 5 = 18 – ........+ 5
Câu 3.2: Có bao nhiêu số tự nhiên lớn hơn 12 và nhỏ hơn 18?...........
Câu 3.3: 13 cộng với số nào để bằng 16 cộng với 3 rồi trừ đi 4.
Câu 3.4: 13 - 2 + 4 + 3 = 6 + 2 + ............
Câu 3.5: Số liền trước của số 15 cộng với 3 bằng bao nhiêu?

Câu 3.6: Số lớn nhất có một chữ số cộng với số bé nhất có hai chữ số bằng bao nhiêu?

Câu 3.7: Hùng vẽ được 10 hình tròn. Tâm vẽ được 4 hình tròn. Hỏi cả hai bạn vẽ được bao nhiêu hình tròn?..................................
Câu 3.8: 4 – 2 + 15 + 2 – 6 = 11 + 5 + 3 – .......... - 2
Câu 3.9: 18 – ......... + 2 – 1 + 2 = 9 – 6 + 15 – 2 + 0

Câu 3.10: Số nào cộng với 16 thì được 10 cộng với số lớn nhất có một chữ số?