dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề thi toán tuổi thơ 6 mien phi,tai lieu Đề thi toán tuổi thơ 6 mien phi,bai giang Đề thi toán tuổi thơ 6 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/26/2015 11:33:32 PM
Filesize: 0.11 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN CƯ KUIN
TRƯỜNG THCS ĐINH BỘ LĨNH

ĐỀ THI OLYMPIC TOÁN TUỔI THƠ
Năm học: 2014 -2015
Môn: Toán 6
(Thời gian làm bài: 30 phút)

Họ và tên: .......................................................

Trường:..........................................................

GIÁM KHẢO

..............................................

 Điểm bằng số

Điểm bằng chữ

I: Trắc nghiệm: Điền kết quả thích hợp vào chỗ trống
Câu 1: Cho tập hợp A = { 2; -5; 1; 0; -7; 9; -4} Các phần tử của có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 5 là………………………… (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, cách nhau bởi dấu ";")
Câu 2: Hai số tự nhiên a và b có ước chung lớn nhất bằng 6. Số ước chung tự nhiên của a và b là …………………..
Câu 3: Tập hợp các số nguyên tố có hai chữ số và có chữ số hàng chục bằng 2 là {………………}. (Nhập các giá trị theo thứ tự tăng dần, cách nhau bởi dấu ";")
Câu 4: Gọi A là tập hợp các bội tự nhiên của 3 có hai chữ số, B là tập hợp các bội tự nhiên của 5 có hai chữ số. Vậy số phần tử của tập hợp là ………………………………….
Câu 5: Cho các số tự nhiên a, b  thỏa mãn  28 < a < b < 31. Vậy a =  …………………..
Câu 6; Kết quả phép tính 9 . 2003 – 32 . 2002  là: ………………………….
Câu 7: Kết quả phép tính  27 : 32 – 30 là ………………………………. 
Câu 8: Giá trị x  thỏa mãn (3x – 6) : 3 = 32  là: …………………………….
Câu 9 Kết quả của phép tính 36.48 + 36.52 – 3600 là ……………………….
Câu 10: Kết quả của phép tính:   là ……………………………
Câu 11: Trên tia Ox, cho ba điểm A, B, C biết OA = 3cm; OB = 5cm. Độ dài đoạn thẳng AB là: ……………………………………
Câu 12: Trên tia Ax, lấy hai điểm B và C sao cho AB = 6cm; AC = 10cm. Gọi I là trung điểm AB. Độ dài đoạn thẳng CI là:
Câu 13: Một cuốn sách có 120 trang. Để đánh số trang của cuốn sách đó, phải viết tổng cộng bao nhiêu chữ số ? Đáp số: ……………….. 
Câu 14: Số đối của tổng  là …………………
Câu 15: Cho . Vẽ tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy sao cho . Khi đó số đo góc  là …………………………………………… 
II. Tự luận
Câu 16: Một trường tổ chức cho khoảng 350 đến 400 học sinh tham quan. Tính số học sinh biết rằng nếu xếp 35 học sinh hoặc 40 học sinh đếu vừa đủ.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....PHÒNG GD & ĐT HUYỆN CƯ KUIN
TRƯỜNG THCS ĐINH BỘ LĨNH

ĐỀ THI OLYMPIC TOÁN TUỔI THƠ
Năm học: 2014 -2015
Môn: Toán 6
(Thời gian làm bài: 30 phút)Họ và tên : .................................................................Lớp 6
Câu 1: Cho hai góc kề bù  và  biết . Khi đó  bằngGiám khảo
(Kí, ghi rõ họ tên)
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN CƯ KUIN
TRƯỜNG THCS ĐINH BỘ LĨNH

ĐỀ THI OLYMPIC TOÁN TUỔI THƠ
Năm học: 2014 -2015
Môn: Toán 6
(Thời gian làm bài: 30 phút)Câu 2: Cho tập hợp A = {10; 11; 12;13;………;50}. Số phần tử của tập hợp A làGiám khảo
(Kí, ghi rõ họ tên)


PHÒNG GD & ĐT HUYỆN CƯ KUIN
TRƯỜNG THCS ĐINH BỘ LĨNH

ĐỀ THI OLYMPIC TOÁN TUỔI THƠ
Năm học: 2014 -2015
Môn: Toán 6
(Thời gian làm bài cả 6 đè là 30 phút)Câu 3: Tìm x, biết: (x – 32) : 16 = 48. Kết quả là 
Giám khảo
(Kí, ghi rõ họ tên)PHÒNG GD & ĐT HUYỆN CƯ KUIN
TRƯỜNG THCS ĐINH BỘ LĨNH

ĐỀ THI OLYMPIC TOÁN TUỔI THƠ
Năm học: 2014 -2015
Môn: Toán 6
(Thời gian làm bài cả 6 đề là 30 phút)Câu 4: Tìm số nguyên x biết Giám khảo
(Kí, ghi rõ họ tên)PHÒNG GD & ĐT HUYỆN CƯ KUIN
TRƯỜNG THCS ĐINH BỘ LĨNH

ĐỀ THI OLYMPIC TOÁN TUỔI THƠ
Năm học: 2014 -2015
Môn: Toán 6
(Thời gian làm bài cả 6 đè là 30 phút)Câu 5: Giá trị của biểu thức A