dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an đơn vị văn hóa mien phi,tai lieu đơn vị văn hóa mien phi,bai giang đơn vị văn hóa mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/6/2015 4:56:13 PM
Filesize: 0.02 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
LĐLĐ Huyện Đăk Glong CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐCS Nơ Trang Lơng Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số : 24 CĐ-NTLQuảng Sơn, ngày 15 tháng 01 năm 2015


BẢN ĐĂNG KÝXÂY DỰNG DANH HIỆU ĐƠN VỊ
ĐẠT CHUẨN VĂN HÓANĂM 2015

Kính gửi: - LĐLĐ huyện Đăk GLong
- Ban chỉ đạo xây dựng đờisống văn hóa” huyện Đăk Glong.
Thực hiện công văn  số ../TBCĐGD, ngày 14 tháng 1 năm 2015 của công đoàn ngành giáo dục huyện Đăk Glong.
Trường Nơ Trang Lơng đăng ký xây dựng đơn vị đạt chuẩn vănhóa năm 2015 với các nội dung cụ thể như sau:
I. Hoàn thành tốt nhiệm vụ :
1. Tổ chức các phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực và có hiệu quả; góp phần hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác hàng năm.
2.  Có 70% trên tổng số công chức, viên chức thường xuyên tự học và được đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ
3. 100% CCVC thực hiện tốt nghĩa vụ và đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức theo qui định của pháp luật.
4. Thực hiện nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ công theo qui định của pháp luật.
5. Có sáng kiến, cải tiến quản lý, tổng kết kinh nghiệm được áp dụng vào thực tiễn công tác hoạt động của đơn vị.
II. Thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở:
1. 100%  CCVC không vi phạm các qui định về thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội.
2. 100% CCVC và người lao động không : mắc các tệ nạn xã hội ; sử dụng, tàn trữ, lưu hành văn hóa phẩm độc hại, tuyên truyền và thực hiện các hành vi mê tín dị đoan.
3. Đảm bảo tổ chức sinh hoạt cơ quan nề nếp, thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc, quy chế dân chủ ở cơ sở, nội bộ đoàn kết, giúp nhau cùng tiến bộ.   
4. 100% CCVC thực hiện : không hút thuốc lá trong phòng làm việc, không uống rượu , bia trong giờ làm việc; đảm bảo trang phục gọn gàng, lịch sự ; cơ quan xanh, sạch, đẹp, an toàn; thường xuyên bài trí khuôn viên công sở theo đúng quy định.
5. Chú trọng tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, cơ sở vật chất cho CCVC hoạt động và tham gia hoạt động văn hóa, thể thao, văn nghệ.
III. Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước:
1. 100% cán bộ, công chức, viên chức nắm vững, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các qui định của địa phương.
2. Không có người vi phạm pháp luật phải xử lý từ hình thức cảnh cáo trở lên; đảm bảo cơ quan an toàn, an ninh trật tự; không có người khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật.
3. Thực hiện tốt cải cách hành chính; quản lý và sử dụng hiệu quả ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí được giao ; không để xảy ra lãng phí, tham nhũng; tích cực phòng chống tham nhũng.
Tập thể CB- GV- CNV Trường Nơ Trang Lơng nhất trí đăng ký xây dựng cơ quan đơn vị văn hoá năm 2015 theo 3 nội dung nêu trên và phấn đấu đạt từ 90 điểm trở lên.
TM.BCH Công Đoàn Trường
Chủ tịchVõ Đình Bính