dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đơn xin hỗ trợ kinh phí học tập thực tế mien phi,tai lieu Đơn xin hỗ trợ kinh phí học tập thực tế mien phi,bai giang Đơn xin hỗ trợ kinh phí học tập thực tế mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/3/2015 8:23:30 AM
Filesize: 0.02 M
Download count: 4
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN Hỗ TRợ KINH PHí HọC TậP

Kính gưi: Đồng chí Nguyễn Trọng Hào
Bí thư đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Võng La
Tôi tên là : Nguyễn Tuấn Anh
Ngày tháng năm sinh : 11/3/1972
Chức vụ : Phó bí thư chi bộ - Phó hiệu trưởng
Đơn vị : Trường THCS Võng La
Sinh hoạt tại chi bộ trường THCS Võng La
Thực hiện nghị quyết của Đảng ủy xã Võng La về việc chọn cử đảng viên tham dự lớp Trung cấp lý luận chinh trị - hành chính năm 2014.
Thực hiện giấy triệu tập số 18-GTT/TT, ngày 7/5/2014 của Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Đông Anh.
Tôi đã theo học lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính K8A-2014 của trường ĐTCB Lê Hồng Phong đặt tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Đông Anh. Hiện nay, chương trình học của lớp K8A-2014 đã đến phần đi thực tế ở Đà Nẵng. (Theo công văn số 31/ĐTCB-ĐT, ngày 4/3/2015 V/v đi nghiên cứu thực tế của lớp TCLLCT-HC K8A-2014, có chương trình chi tiết kèm theo).
Tôi làm đơn này kính mong Đảng ủy xã Võng La hỗ trợ một phần nào đó kinh phí đi thực tế tại Đà nẵng. Tôi xin cam kết học tập đầy đủ trong suốt quá trình đi thực tế, đồng thời đảm bảo tốt công tác được phân công. Sau khi đi thực tế tôi sẽ tiếp tục học xong chương trình học, mang kiến thức tiếp thu được phục vụ cho Đảng và cho ngành giáo dục, đóng góp vào sự nghiệp giáo dục tại địa phương Vong La.
Trân trọng cảm ơn!
Võng La, ngày 4 tháng 4 năm 2015
Người làm đơn