dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an giáo án tin 11 đày đủ mien phi,tai lieu giáo án tin 11 đày đủ mien phi,bai giang giáo án tin 11 đày đủ mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/4/2015 7:46:02 PM
Filesize: 0.77 M
Download count: 4
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Ngày soạn: 26/10/2014
Dạy các lớp: 11A11
Tiết 9: BÀI TẬP
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Cũng cố những nội dung học;
Biết sử dụng các thủ tục chuẩn vào/ra ;
II. PHƯƠNG PHÁP, PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
1. Phương pháp:
Vấn đáp;
HS trình bày trên bảng.
2.Phương tiện:
Bảng + SGK
III. NỘI DUNG
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, nề nếp.
2. Nội dung :
Hoạt động của GV và HS
Nội dung

GV: yêu cầu HS đứng tại chỗ trả lời các câu 4 và 5 (SGK T35).
Hs: Trả lời và giải thích.
GV: Yêu cầu HS khác nhận xét câu trả lời hoặc bổ sung cho lời giải thích.
HS: Câu 5: b, c, d đều đúng nhưng tôt ít bộ nhớ nhất là cách khai báo ở câu c.
GV: Yêu cầu 1 HS lên bảng trình bày câu 6 (SGK T35). Gọi HS khác nhận xét.
HS: Lên bảng trình bày. HS khác nhận xét.

GV: yêu cầu HS lên bảng làm câu 7. Gọi HS khác nhận xét, sửa chữa nếu có sai sót.
HS: Lên bảng làm bài tập. HS khác nhận xét, bổ sung


GV: Yêu cầu hoặc hướng dẫn HS xác định tính chất của phần gạch chéo, rồi gọi HS lên bảng trình bày.
HS: Theo dõi, trình bày

Câu 4: Chọn b) và d) đều được. Tuy nhiên câu d) tốt hơn
var X: real;
P: byte;
Câu 5: c) var S: word;


Câu 6:
(1+z)*((x+y/z)/(a-1/(1+x*x*x)))


Câu 7:
a)  b)  c) 
d) 
Câu 8 :
a) (-1<=x) and (1>=x) and (0<=y) and (1>=y);
Hoặc: (y>= abs(x)) and (y<=1);
b) (-1<=x) and (1>=x) and (-1<=y) and (1>=y);
Hoặc: (abs(x)<=1) and (abs(y)<=1);


IV. CŨNG CỐ:
Tóm lại các lỗi HS thường gặp
Tổng kết tiết bài tập.

Ngày soạn: 2/11/2014
Dạy các lớp: 11A11
Tiết 9: BÀI TẬP
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Cũng cố những nội dung học;
Biết sử dụng các thủ tục chuẩn vào/ra ;
Biết xác định Input và Output.
Viết một số chương trình đơn giản
II. PHƯƠNG PHÁP, PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
1. Phương pháp:
Vấn đáp;
HS trình bày trên bảng.
2.Phương tiện:
Bảng + SGK
III. NỘI DUNG
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, nề nếp.
2. Nội dung :
Hoạt động của GV và HS
Nội dung
GV: Nhận xét tính chất phần gạch chéo.
HS: Thấy được diện tích phần gạch chéo bằng một nửa diện tích đường tròn tâm O(0,0), bán kính a
GV hướng dẫn, yêu cầu HS thực hiện.
HS: Theo dõi, thực hiện theo yêu cầu.


.

Câu 9:
Program bai9;
Const pi=3.1415;
Var S, a: real;
Begin
Write(‘Nhap gia tri a:’);
Readln(a);
S:= pi*a*a/2;
Write(‘Dien tich phan gach la:’, S:20:4);
Readln
End.
Câu 10:
Program bai10;
Uses crt;
Const g = 9.8;
Var v, h: real;
Begin
Clrscr;
Write(‘Nhap do cao cua vat h= ’);
Readln(h);
v:= sqrt(2*g*h);
writeln(‘Van toc khi cham dat la v = ’,v:10:2,’m/s’);

IV. CŨNG CỐ:
Tóm lại các lỗi HS thường gặp
Tổng kết tiết bài tập.

Ngày soạn: 9/11/2014
Dạy các lớp: 11A11
Tiết 11. BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 1
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Giới thiệu một chương trình Pascal hoàn chỉnh đơn giản;
Làm quen với một số dịch vụ cơ bản của Turbo Pascal.
II. PHƯƠNG