dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an giao an tin 7 tuan 26 mien phi,tai lieu giao an tin 7 tuan 26 mien phi,bai giang giao an tin 7 tuan 26 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/29/2015 10:20:02 PM
Filesize: 1.14 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tuần 26 Ngày soạn: 02 – 02 - 2015
Tiết: 49 Ngày dạy: 09 – 02 - 2015
KIỂM TRA TRA 1 TIẾT, SỐ 3

I. MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA:
1. Kiến thức: Tổng hợp các kiến thức đã được học từ đầu năm tới tiết kiểm tra.
2. Kĩ năng: Vận dụng các kiến thức đã học vào làm bài kiểm tra.
3. Thái độ: Nghiêm túc trong quá trình kiểm tra.
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA: Kết hợp cả hai hình thức THKQ (40%) và TL(60%)
III. ĐỀ KIỂM TRA:
A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (4 điểm)
Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất
Câu 1: Trong Excel, nút lệnh nào dùng để xem trước khi in?
A.  B. 
C.  D. 
Câu 2: Trong Excel, để thực hiện lọc dữ liệu em dùng lệnh:
A. File ( Print… . B. File ( Page Setup… .
C. Data ( Filter ( AutoFilter. D. View ( Page Break Preview.
Câu 3: Trước khi thực hiện việc lọc dữ liệu của bảng dữ liệu tại một cột nào đó, ta cần:
A. sắp xếp dữ liệu tại cột đó trước khi lọc.
B. xóa các hàng trống trong bảng dữ liệu.
C. xóa các cột trống trong bảng dữ liệu.
D. đặt con trỏ vào một ô nào đó trong bảng dữ liệu.
Câu 4: Ô A1 của trang tính có số 1,753; Sau khi chọn ô A1, nháy chuột 1 lần vào nút  thì kết quả hiển thị ở ô A1 sẽ là:
A. 1,75. B. 1,753.
C. 1,76. D. 1,7530.
Câu 5: Muốn đặt thông số cho lề phải của bảng tính ta chọn ô:
A. Top. B. Bottom.
C. Left. D. Right.
Câu 6: Để sắp xếp danh sách dữ liệu giảm dần, em thực hiện:
A. Nháy chọn 1 ô trong cột cần sắp xếp rồi nháy nút .
B. Nháy chọn nút .
C. Nháy chọn 1 ô trong cột cần sắp xếp rồi nháy nút .
D. Nháy chọn nút .
Câu 7: Trong Excel, nút lệnh nào dùng để nối nhiều ô tính nhỏ thành một ô lớn?
A.  B. 
C.  D. 
Câu 8: Trong Excel, để điều chỉnh ngắt trang em sử dụng lệnh:
A. View ( Page Break Preview. B. View ( Normal.
C. Data ( Filter ( Show All. D. Format ( Cells… .

B. TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 1: (2đ) Có bao nhiêu khả năng định dạng dữ liệu trên trang tính mà em đã được học? Kể tên những khả năng đó?
Câu 2: (2đ) Sắp xếp dữ liệu là gì? Trình bày các bước sắp xếp dữ liệu?
Câu 3: (2đ) Điền vào bảng sau cho biết tác dụng của các nút lệnh trong bảng?
Nút lệnh
Tác dụng


IV. ĐÁP ÁN (hướng dẫn chấm):
Phần/câu
Đáp án chi tiết
Biểu điểm

Phần trắc nghiệm:Câu 1:
A
0.5 điểm

Câu 2:
C
0.5 điểm

Câu 3:
D
0.5 điểm

Câu 4:
D
0.5 điểm

Câu 5:
B
0.5 điểm

Câu 6:
C
0.5 điểm

Câu 7:
A
0.5 điểm

Câu 8:
B
0.5 điểm

Phần tự luận:Câu 1:
Hai dạng dữ liệu thường dùng khi nhập vào trang tính là:
- Dữ liệu số
Ví dụ: 120; 38; -162; 15.55, ...
- Dữ liệu kí tự
Ví dụ: Lop 7A, Diem thi, Dam Rong.

0.5 điểm
0.5 điểm