dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an gjfgfhfgdfgdsd mien phi,tai lieu gjfgfhfgdfgdsd mien phi,bai giang gjfgfhfgdfgdsd mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/4/2015 3:53:22 PM
Filesize: 0.01 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
1 : 2 CÂU
này bài ta cho 2 câu riêng và yêu mình dùng quan chúng nhau. Các làm này sau:
1 :
2 nhau ở 2 câu :
Câu danh , câu sau là ( he ,she ,it ,they ...)
ví :
The man is my father. You met him yesterday.
2 :
who,which... vào đã ở câu sau, đem (who ,which ..) ra câu
=> The man is my father. You met him yesterday.
Ta him là , làm túc nên whom vào
-> The man is my father.You met whom yesterday.
Đem whom ra câu
-> The man is my father. whom You met yesterday.
3 :
Đem nguyên câu sau ngay phía sau danh đã ở câu
The man is my father. whom You met yesterday
-> The man whom You met yesterday is my father
2 : VÀO
này bài ta cho câu đã nhau thí sinh quan vào. Các làm này sau:
+ Nhìn danh phía (bên ) xem hay ( hai ):
- thì ta WHICH / THAT
The dog __________ runs .....( phía là dog nên dùng WHICH / THAT)
là : REASON, CAUSE thì dùng WHY
The reason ________ he came ... ( dùng WHY )
-là gian thì dùng WHEN
-là thì dùng WHERE
ý :
- WHEN , WHERE , WHY không làm , do đó ta phía sau có thì ta dùng WHICH / THAT không dùng WHEN , WHERE , WHY.
Do you know the city _______ is near here ?
Ta city là , vàng mà WHERE vào nhé ( cái này dính ! ). Hãy nhìn phía sau và ta bên nó là IS ( ) là IS đó có , và mà ta vào làm cho nó -> không WHERE mà dùng WHICH /THAT ( không )
-> Do you know the city __WHICH / THAT_____ is near here ?
- ta rõ ràng là gian, xem phía sau ta có hay không, có thì không dùng WHEN , WHERE, WHY mà dùng WHICH / THAT
The house ________ I live in is nice .
Ta house là , WHERE nhé, nhìn sau ta còn IN nên dùng WHICH /THAT
đôi khi ta đem lên thì cũng không dùng WHERE nhé :
The house in ___which_____ I live is nice
- là thì ta nhìn phía sau xem có ? có thì ta dùng WHOM / THAT, có thì ta WHO / THAT.
- ý : phía sau bên là danh thì xem xét nghĩa xem có là không, thì dùng WHOSE .
The man ________son studies at .....
Ta SON mình khôNG có a ,the ,.. gì nên nghi là , đúng là dùng WHOSE (đàn ông mà con trai ông ta . .. )
=> The man ____( whose )____son studies at .....
- phía có + thì dùng THAT
The man and his dog THAT ....
cách dùng WHOSE và OF WHICH
WHOSE : dùng cho và
This is the book .Its cover is nice
-> This is the book whose cover is nice .
-> This is the book the cover of which is nice
WHOSE :danh
WHICH : sau danh ( danh đó thêm THE )
WHICH : dùng cho ,không dùng cho .
This is the man . His son is my friend.
-> This is the man the son of which is my friend.( sai )
-> This is the man whose son is my friend.( đúng )house ___which/that_____ I live in is nice