dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an hoa 11 mien phi,tai lieu hoa 11 mien phi,bai giang hoa 11 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/30/2015 11:03:36 PM
Filesize: 0.04 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Sở GD – ĐT Thái Bình KIỂM TRA PHẦN HIĐRO CACBON
Trường THPT Thái Phúc Thời gian làm bài 45 phút
Họ và tên học sinh:..................................................................... ....................................Lớp: .............................
I. Phần trắc nghiệm 5đ
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
số câu đúng

Đ.án


Cho C=12, H=1, Ag=108, Br=80, O=16
Câu 1: Khi cho but-1-en tác dụng với dung dịch HBr, theo qui tắc Maccopnhicop sản phẩm nào sau đây là sản phẩm chính ?
A. CH3-CH2-CHBr-CH2Br. C. CH3-CH2-CHBr-CH3.
B. CH2Br-CH2-CH2-CH2Br . D. CH3-CH2-CH2-CH2Br
Câu 2: Hỗn hợp X gồm metan và 1 olefin. Cho 10,8 lít hỗn hợp X qua dung dịch brom dư thấy có 1 chất khí bay ra, đốt cháy hoàn toàn khí này thu được 5,544 gam CO2. Thành phần % về thể tích metan và olefin trong hỗn hợp X là:
A. 26,13% và 73,87%. B. 36,5% và 63,5%. C. 20% và 80%. D. 73,9% và 26,1%.
Câu 3: Hiđrocacbon X có công thức phân tử C5H12 khi tác dụng với clo tạo được 4 dẫn xuất monoclo đồng phân của nhau. Tên của X là
A. isopentan. B. neopentan. C. 2–metylbutan. D. pentan.
Câu 4: Gọi tên theo IUPAC anken sau: CH2=C(C2H5)-CH2-CH2-CH(CH3)2
A. 2-metyl -6 etyl hex-1-en B. 6-metyl-2-etyl hept-1-en
C. 2-etyl-5- metyl hex-1-en D. 5-metyl-2-etyl hex-1-en
Câu 5: CH4 → C2H2 → X → polietilen. Công thức cấu tạo của X là:
A. CH2=CH-CH2-CH3 B. CH3-CH=CH-CH3 C. CH2=CH-CH3 D. CH2=CH2
Câu 6: Đốt hoàn toàn a gam một hiđrocacbon thu được 2,7 g H2O và 13,2 g CO2. Giá trị của a là
A. 9,3. B. 11,7. C. 7,8. D. 3,9.
Câu 7: Hỗn hợp X gồm C2H2 và H2 lấy cùng số mol. Lấy một lượng hỗn hợp X cho đi qua chất xúc tác thích hợp, đun nóng được hỗn hợp Y gồm 4 chất. Dẫn Y qua bình đựng nước brom thấy khối luợng bình tăng 10,8 gam và thoát ra 4,48 lít khí Z (đktc) có tỉ khối so với H2 là 8. Thể tích O2 (đktc) cần để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y là
A. 33,6 lít. B. 22,4 lít. C. 16,8 lít. D. 44,8 lít.
Câu 8: Đốt cháy 1 hiđrocacbon A được 22,4 lít khí CO2 (đktc) và 27 gam H2O. Thể tích O2 (đktc) (l) tham gia phản ứng là:A. 24,8. B. 45,3. C. 39,2. D. 51,2.
Câu 9: Cho các nhóm thế: (1) Br-; (2) –OH; (3) CH3-CH2-; (4) –NO2; (5) –COOH. Nhóm thế nào thế H ở vị trí meta của vòng benzen trong phân tử ankylbenzen?
A. 1, 2, 3 B. 2, 3 C. 4, 5 D. 3, 4
Câu 10: : Hỗn hợp X gồm propin và một ankin A có tỉ lệ mol 1:1. Lấy 0,3 mol X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 46,2 gam kết tủa. A là
A. But-1-in. B. But-2-in. C. Axetilen. D. Pent-1-in.
Câu 11: Dãy các chất đều không tham gia phản ứng trùng hợp là:
A. etan, eten, etin B. xiclopropan, butan, benzen C. stiren, hex-1-en, etin D. propen,