dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an hóa mien phi,tai lieu hóa mien phi,bai giang hóa mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/2/2015 8:58:16 PM
Filesize: 0.05 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Cách gọi tên các hợp chất hữu cơ

 1. Tên gọi thông thường. Không tuân theo quy tắc khoa học nào, thường xuất hiện từ xưa và bắt nguồn từ nguyên liệu hoặc tên nhà bác học tìm ra, hoặc một địa điểm nào đó trong tính chất của hợp chất đó. Ví dụ: Axitfomic (axit kiến); olefin (khí dầu); axit axetic (axit giấm),… 2. Danh pháp hợp lý Gọi theo hợp chất đơn giản nhất, các hợp chất khác được xem là dẫn xuất của chúng, ở đó nguyên tử H được thay thế bằng các gốc hữu cơ. Ví dụ OH : rượu metylic(CH3 (cacbinol) OH : rượu etylic (metyl cacbinol)( CH2 (CH3 3. Danh pháp quốc tế: Gọi theo quy ước của Liên đoàn quốc tế hoá học lý thuyết và ứng dụng (IUPAC).
a) Dựa vào bộ khung C xuất phát từ các hiđrocacbon no mạch thẳng. Các hợp chất cùng loại (cùng dãy đồng đẳng), cùng nhóm chức thì có đuôi giống nhau. Cụ thể: Hiđrocacbon no (ankan) có đuôi an: CH_3 : propan( CH_2 (CH_3 Hiđrocacbon có nối đôi (anken) có đuôi en: CH_3 : propen(CH_2 = CH Hiđrocacbon có nối ba (ankin) có đuôi in: CH_3 : propin(CH = C Hợp chất anđehit có đuôi al: ( CH_2 (CH_3 CHO : propanal Hợp chất rượu có đuôi ol: OH :( CH_2 ( CH_2 (CH_3 propanol Hợp chất axit hữu cơ có đuôi oic: COOH :( CH_2 (CH_3 propanoic. Hợp chất xeton có đuôi ion:
Để chỉ số nguyên tử( cacbon có trong mạch chính, người ta dùng các phần nền (phần đầu) sau: 1 : meta ; 2 : eta ; 3 : propa ; 4 : buta ; 5 : penta ; 6 : hexa ; 7 : hepta ; 8 : octa ; 9 : nona ; 10 : đeca ; … b) Tên của nhóm thế. Cần chú ý rằng, trong hoá hữu cơ, (tất cả những nguyên tử khác hiđro (như Cl, Br, …) hoặc nhóm nguyên tử (như ,…) đều được coi là nhóm(, C_2H_55 ( NH_2,…, các gốc hiđrocacbon CH_3 (NO_2, thế. Gọi tên nguyên tố hoặc tên nhóm thế.( Gọi tên gốc hiđrocacbon( đều xuất phát từ tên hiđrocacbon tương ứng với phần đuôi khác nhau. + Gốc hiđrocacbon no hoá trị 1 gọi theo tên của ankan tương ứng bằng cách thay đuôi yl và được gọi chung là gốc ankyl.(an bằng đuôi ( : metyl,(Ví dụ: CH_3 : etyl,…(C_2H_5 enyl đối với(+ Gốc hiđrocacbon chưa no hoá trị 1 có đuôi nyl đối với ankin và đuôi -đienyl đối với đien.(anken, đuôi Ví dụ: CH_2 : etilenyl (thường gọi là gốc vinyl)(= CH : axetilenyl hay( C (CH etinyl. + Gốc hoá trị 2 tạo thành khi tách 2 nguyên tử H khỏi 1 nguyên tử C hoặc tách nguyên tử O khỏi anđehit hay xeton. Gốc hoá trị 2 có đuôi từ -yliđen. Ví dụ: CH = : propyliđen.(CH_2 (CH_3 c) Các bước gọi tên hợp chất hữu cơ phức tạp: ( Bước 1: Chọn mạch C chính. Đó là mạch C dài nhất hoặc ít C nhưng chưa nối đôi, nối ba, nhóm thế, nhóm chức, … ( Bước 2 : Đánh số thứ tự các nguyên tử C (bằng chữ số ả rập) trong mạch chính xuất phát từ phía gần nhóm chức, nối đôi, nối ba, nhóm thế, mạch nhánh. Quy tắc đánh số. Ưu tiên đánh số lần lượt theo thứ tự. (Nhóm chức mạch nhánh.( nối ba (nối đôi Đối với hợp chất tạp chức thì ưu tiền lần rượu.( anđehit (lượt: Axit Bước 3(: Xác định các nhóm thế và vị trí của chúng trên mạch C chính. ( Bước 4: Gọi tên. + Trước tiên gọi tên các nhóm thế và vị trí của chúng trên mạch C chính, cuối cùng gọi tên hợp chất với mạch C chính. Chú ý: Mạch cacbon phải liên tục, không có nguyên tố khác chen vào giữa, ví dụ đối với chất + Nếu có nhiều nhóm thế giống nhau thì gộp chúng lại và thêm từ đi (2), tri (3), tetra (4), penta (5),… + Theo quy tắc: Con số chỉ vị trí của nhóm thế đặt trước tên gọi của nó, con số chỉ vị trí nối