dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Hóa trị (tiếp theo) mien phi,tai lieu Hóa trị (tiếp theo) mien phi,bai giang Hóa trị (tiếp theo) mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/2/2015 7:46:15 PM
Filesize: 0.04 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tiết 14 hoá trị (tiếp)
Ngày giảng:

A. Mục tiêu: 1. HS biết lập CTHH của h/c (dựa vào hoá trị của các ng/tố hoặc nhóm ng/tử)
Rèn luyện kĩ năng lập CTHH của chất và kĩ năng tính h/trị của ng/tố hoặc nhóm ng/tử).
tiếp tục củng cố về ý nghĩa của CTHH.
B. Chuẩn bị:
- Bộ bìa, nam châm để HS lập CT của các h/chất
C. Phương pháp:
D. Hoạt động dạy học:
I. ổn định lớp:
II. Kiểm tra: 15p
1. Hoá trị là gì? Nêu qui tắc htrị. viết biểu thức (Viết ở góc phải bảng để dùng cho bài mới)
2. Gọi 2 HS chữa bài 2,4 SGK-37
III. Bài mới:

Hoạt động của GV và HS
Nội dung
.


GV hướng dẫn HS các bước giải
HS lên bảng làm bài

GV tổ chức cho HS nhận xét, sửa sai


2.b. Lập CTHH của h/chất theo hoá trị: 20p

Ví dụ 1: Lập CTHH của h/c tạo bởi ni tơ IV và oxi
BG:
- Giả sử CT h/c cần lập là NxOy.
- Theo qui tắc h/trị:
x . a = y . b -> x . IV = y . II
- Chuyển thành tỉ lệ:

- Công thức cần lập là: NO2

Ví dụ 2: Lập CTHH của h/c gồm:
Ka li (I) và nhóm (CO3) (II)
Nhôm (III) và nhóm SO4 (II)

BG:
a.- Viết CTC: Kx(CO3)y
- Ta có: x . I = y . II
-
- Vậy CT cần tìm là: K2CO3
b. –Viết CT chung:Alx(SO4)y
- Ta có: x . III = y . II
-
- Vậy CT cần tìm: Al2(SO4)3

HS thảo luận đưa ra cách lập CT nhanh
- Nếu a = b thì x = y = 1
- Nếu a ( b và tỉ lệ a : b (tối giản) thì
x = b ; y = a
- Nếu a : b chưa tối giản thì giản ước để có a,: b, và lấy x = b, ; y = a,

Ví dụ 3: Lập CT của các h/c gồm:
Na (I) và S (II)
Fe (III) và nhóm (OH) (I)
Ca (II) và nhóm PO4 (III)
S (VI) và O (II)

BG:
a) CT chung: NaxOy
-> Ta lấy x = b = 2 : y = a = 1
-> Na2S
b) Fe(OH)3
c) Ca3(PO4)2
d) SO3


IV. Luyện tập củng cố: 8p
HS thảo luận nhóm làm bài 3:
Hãy cho biết các CT sau đúng hay sai? Hãy sửa lại CT sai cho đúng.
a) K(SO4)2 d) AgNO3 k) SO2
b) CuO3 e) Al(NO3)3 g) Zn(OH)3
c) Na2O f) FeCl3 h)Ba2OH
- Chấm điểm nhóm làm nhanh và đúng nhất

GV hướng dẫn HS chơI trò chơI: “Ai lập công thức hoá học nhanh nhất”
GV phổ biến luật chơI:
Mỗi nhóm được phát một bộ bìa ( có ghi các kí hiệu hh của nguyên tố hoặc nhóm nguyên tử) có nam châm để gắn bảng
Trong vòng 4 phút, các nhóm thảo luận sau đó lần lượt gắn lên bảng để có công thức hoá học đúng
Nhóm nào ghép được nhiều công thức hoá học đúng nhất (trong 4 phút) sẽ được đ