dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an HÓA VÔ V� mien phi,tai lieu HÓA VÔ V� mien phi,bai giang HÓA VÔ V� mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/7/2015 8:12:37 AM
Filesize: 0.06 M
Download count: 3
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Nội dung kiến thức
Mức độ nhận thức
Cộng


Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng ở mức độ cao hơnTNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL


Các hợp chất vô cơ quan trọng
Biết tính chất hóa học của oxit và axit. Viết được phương trình hóa học muối tác dụng với bazơ, với muối
Hiểu và viết được phương trình hóa học thể hiện tính chất của axit, bazơ và muối.
Tính thể tích chất khí và nồng độ mol dung dịch
Số câu
2
1
2
2

2


9

Số điểm
0,5
0,5
0,5
1

1,5


4 đ

 * Kim loại + Dãy hoạt động hóa học của kim loại
Biết và dự đoán được tính chất hóa học của kim loại, thế nào là gang, thép, tìm chất thích hợp hoàn thành phương trình hóa học.
Hiểu được tính chất hóa học của kim loại, nhôm là kim loại lưỡng tính, nắm được ý nghĩa của dãy hoạt động hóa học của kim loại.
Tìm khối lượng của kim loại, dựa vào khối lượng xác định công thức hóa học và tên kim loại.
Số câu
3
1
2
4
212

Số điểm
0,75
0,5
0,5
2
0,54,25 đ

Phi kim : Phần chung + clo + cacbon
Biết được sản phẩm điện phân dung dịch NaCl bảo hòa, biết tính chất hóa học của clo tác dụng với dung dịch bazơ.
Xác định khối lượng chất dựa vào phương trình hóa học.


Số câu
2
1
1

4

Số điểm
0,5
0,5
0,25

1,25 đ

Tổng số câu
8
3
4
6
3
2
1

27

Tổng số điểm
2
1,5
1
3
0,75
1,5
0,25

10 đ

Tỉ lệ %
35%
40%
22,5%
2,5%
100%


Họ và tên:..............................
Lớp:.......................................

 KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn: HÓA 8 (Thời gian: 45 phút)


Điểm:
Lời phê của giáo viên:

A. Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào trước câu trả lời đúng.(4đ)
Câu 1: Cho các Oxit: SO3 , Na2O, CaO, CuO. Oxit nào tác dụng được với nước
tạo thành dung dịch axit?
A. SO3 B. CuO C. Na2O D. CaO
Câu 2 : Axit H2SO4 loãng phản ứng với tất cả các chất trong dãy chất cho dưới đây?
A. FeCl3, MgO, Cu B. NaOH, CuO, Ag
C. Zn, Al2O3, Fe(OH)2 D. Mg(OH)2, CaO, KCl
Câu 3: Trong phương trình : M + 2AgNO3 Cu(NO3)2 + 2Ag . Vậy M là:
A. CuO B. CO C. Cu D. Ag
Câu 4: Dãy các kim loại nào sau đây được sắp xếp đúng theo chiều hoạt động hoá học tăng dần?
A. Cu, Fe, Zn, Al, Mg B. K, Mg, Cu, Al, Zn
C. Zn, K, Mg, Cu, Al D. Fe, Cu, K, Mg, Al
Câu 5: Dùng kim loại nào sau đây để làm sạch dung dịch đồng nitrat có lẫn tạp chất bạc nitrat?
A. Cu B. Mg C. Fe D. Au
Câu 6: Khi điện phân dung dịch NaCl bảo hòa trong thùng điện phân có màng ngăn, sản phẩm thu được có những chất sau:
A. NaClO, H2, và Cl2 B. NaCl, H2, và Cl2
C. NaCl, NaClO và Cl2 D. NaOH, H2, và Cl2

Câu 7: Cho hợp kim gồm Al, Fe, Mg, Cu hòa tan trong dung dịch NaOH dư, khi kết thúc phản ứng, chất rắn còn lại gồm có:
A. 1 kim loại B. 2 kim loại C. 3