dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi phụ đạo học sinh yếu mien phi,tai lieu Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi phụ đạo học sinh yếu mien phi,bai giang Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi phụ đạo học sinh yếu mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/22/2013 2:40:13 PM
Filesize: 1.05 M
Download count: 22
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD - ĐT TRẦN VĂN THỜI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC 1 SÔNG ĐỐC Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

KH: 02 PHT - KHBDHSG Sông Đốc , ngày 17 tháng 9 năm 2013


KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI - PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU
Năm học 2013 – 2014

I / CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
1/ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN .
Căn cứ vào công văn 10398/BGD - ĐT- GDTH ngày 28/09/2007 về việc hướng dẫn nội dung , hình thức tổ chức và phương pháp dạy học cho đối tượng học sinh giỏi ở Tiểu học .
Căn cứ kế hoạch 804/PGD-GDTH ngày 26/08/2013 của PGD –ĐT Trần Văn Thời về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 đối với giáo dục Tiểu học .
Căn cứ vào Nghị quyết Hội nghị CN- CC năm học 2013 – 2014 của truờng Tiểu học 1 Sông Đốc và kế hoạch chỉ đạo của Hiệu trưởng .
Căn cứ tình hình khảo sát đầu năm của trường, kết quả đã đạt được trong năm học 2012 – 2013 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 .

II/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Nghiêm túc cuộc vân động " hai không" , trọng tâm là không để học sinh ngồi nhằm lớp.
- Thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục học sinh đúng độ tuổi .
- Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, tạo điều kiện tốt cho việc xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

II/ TÌNH HÌNH THỰC TẾ CỦA TRƯỜNG :

1/ Thuận lợi :
Trường Tiểu học 1 Sông Đốc thuộc địa bàn khóm 2 của thị trấn Sông Đốc . Dân cư tập trung khá đông , đường xá đi lại thuận tiện cho các em đến truờng .
Được sự quan tâm chỉ dạo sát sao cuả ngành cũng như của địa phương và của cha mẹ học sinh giúp đỡ điều đó đã tạo tiền đề của nhà trường hoàn thành nhiệm vụ , kế hoạch năm học . Ngoài ra còn có sự nhiệt tình năng động của BGH và đội ngũ CB-GV –NV yêu nghề - mến trẻ , có kinh nghiệm trong giảng dạy .
+ GV dạy giỏi cấp tỉnh 04 đ/c.
+ GVgiỏi cáp huyện 13 đ/c.
Hệ thống sách tham khảo , sách nâng cao được cấp đầy đủ đáp ứng nhu cầu dạy và học .
Học sinh có đủ SGK dụng cụ học tập
2/ Khó khăn :
Một số giáo viên năng lực hạn chế nên khó khăn trong việc tiếp thu và vận dụng phương pháp dạy học theo hướng đổi mới phát huy tính tích cực của học sinh .
Đa số dân cư trên địa bàn sống tạm trú, sinh sống bằng nghề biển việc qua tâm giáo dục con em không thường xuyên nên ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh và sự kết hợp giữa nhà trường – gia đình trong việc giáo dục học sinh .
Thư viên còn nhỏ hẹp chưa tạo điều kiện tốt để các em đọc sách. Còn thiếu các phòng học bộ môn.
Một số em chưa tích cực học tập .
3/ Cơ sở vật chất :
Phòng học : 8 phòng cơ bản .
5 phòng đang xuống cấp .
Hệ thống sách nâng cao, sách tham khảo và sách nghiệp vụ đầy đủ .
Có phòng máy riêng học học môn tin học .
4/ Chất lượng học sinh :
Cuối năm học trước 2012- 2013
Khối
Tổng số
Hạnh kiểm
Xếp loại Giáo dục
LÊN LỚP
VỞ SẠCH CHỮ ĐẸP
LƯU BAN
KHEN THƯỞNGĐạt
Giỏi
Khá
Trung bình
Yếu


TS
Nữ
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%

A
B
C

GIỎI
TIÊN TIẾN

1
192
95
192
100
84
43.8
43
22.4
44
22.9
11
5.7
184
126
63
3
11
84
39

2
194
96
194
100
96
49.5
47
24.2
48
24.7
3
1.5
191
129
55
10

96
47

3
173
89
173
100
89
51.4
46
26.6
37
21.4
1
0.6
172
117
47
9

89
46

CỘNG
559
280
559
100
269
48.1
145
25.9
129
23.1
15
2.7
547
372
165
22

269
132


* Điều tra học sinh đang có mặt tại lớp: