dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Kế hoạch thi GVG mien phi,tai lieu Kế hoạch thi GVG mien phi,bai giang Kế hoạch thi GVG mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/22/2013 2:33:42 PM
Filesize: 0.05 M
Download count: 34
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD&ĐT TVT
TRƯỜNG TIỂU HỌC 1 SÔNG ĐỐC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 Sông Đốc, ngày 15 tháng 9 năm 2013

KẾ HOẠCH HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG
Năm học 2013- 2014

Căn cứ thông tư 21 của BGD - ĐT ngày 20 tháng 7 năm 2010 về Điều lệ hội thi giáo viên giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên.
Căn cứ công văn số 804/PGDĐT-GDTH về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 đối với giáo viên tiểu học của Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Trần Văn Thời .
Căn cứ CV số /PGDDT- GDTH về việc tổ chức Hội thi giáo viên giỏi cấp tiểu học huyện Trần Văn Thời năm học 2013 - 2014.
Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiêm vụ năm học và hội nghị công chức năm 2013-2014 của Trường tiểu học 1 Sông Đốc.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích của hội thi:
- Hội thi nhằm tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp tiểu học của trường, Huyện và giáo viên năng khiếu , môn Tiếng Anh.
- Hội thi nhằm góp phần triễn khai các phong trào thi đua trong trường học; tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực,học tập trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học, thực hiện chương trình giáodục tiểu học.
- Tăng cường củng cố chất lượng đội ngũ và xây dựng mạng lưới giáo viên giỏi chuyên môn nghiệp vụ của nhà trường tạo tiền đề cho việc phát triển đội ngũ.
- Kết quả hội thi cấp trường làm điều kiện để dự thi GVG cấp cơ sở (điều 7, chương II của điều lệ thông tư 21).
2. Yêu cầu của hội thi:
2.1. Hội thi được tổ chức theo các môn học được quy định:
- Đối với lớp 1, 2, 3 với các môn: Tiếng Việt, Toán, TN&XH, Thủ công, Đạo Đức, TD, Âm Nhạc.
- Đối với lớp 4, 5 với các môn: Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Kĩ thuật, Địa lí, Lịch sử, Âm Nhạc, Đạo Đức, T D, Ngoại Ngữ.
2.2. Việc tổ chức Hội thi đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục.

II. TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH
- Lập BTC GVG cấp trường, thành phần :
+ Truởng ban : Hiệu Trưởng
+ Phó ban : 2 Phó hiệu trưởng
+ Uỷ viên : Tổ khối trưởng - Gv giỏi cấp tỉnh của những năm học trước.
III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Nội dung và hình thức thi giáo viên dạy giỏi.
a). Giáo viên nộp cho BTC Hội thi sáng kiến kinh nghiệm có kèm theo nhận xét, đánh giá và xếp loại tổ khối, nhà trường.
b). Thực hiện bài kiểm tra năng lực là bài thi viết.
c). Thực hành giảng dạy được tổ chức tại lớp. Tiết học tham gia thi giảng môn tự chọn được thực hiện cho học sinh tại lớp học. Nhà trường khuyến khích giáo viên dự thi sử dụng giáo án điện tử .
2. Đối tượng – Điều kiện:
1.1. Đối tượng tham dự hội thi cấp trường là những giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại trường. Hết thời gian tập sự.
1.2. Số lượng và điều kiện đăng kí dự thi:
- Giáo viên phải có sáng kiến kinh nghiệm được xếp loại TB trở lên.
- Giáo viên dự thi phải đạt trình độ đào tạo THSP và có thời gian trực tiếp giảng dạy liên tục từ 3 năm trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lí lớp học được học sinh và đồng nghiệp đánh giá cao.
- Giáo viên dự thi phải được xếp loại Khá trở lên theo Chuẩn NNGVTH.
3. Hồ sơ dự thi, thời gian và địa điểm:
- Tổ trưởng nộp danh sách về BTC chậm nhất ngày 15 tháng 9 năm 2013.
- Thời gian nộp sáng kiến kinh nghiệm chậm nhất ngày 19 tháng 09 năm 2013. (nộp tại phòng Hội đồng đ/c Thu Hường ).
- Thời gian kiểm tra bài viết: lúc 7h30, ngày 15 tháng 9 năm 2013. Tại phòng văn phòng
- Thông báo kết quả kiểm tra bài năng lực của giáo viên 16/09/2013( VP Nhà trường ) .
- Đăng ký môn tự chọn vào ngày 16/09/2013
- Tổ chức bốc thăm lúc