dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Kế hoạch xây dựng, kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật mien phi,tai lieu Kế hoạch xây dựng, kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật mien phi,bai giang Kế hoạch xây dựng, kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/28/2017 2:06:28 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD&ĐT U MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HIỀN
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: /KH-THNH
U Minh, ngày tháng 02 năm 2016


KẾ HOẠCH
Xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản
quy phạm pháp luật năm 2017

Căn cứ Kế hoạch số 05/KH-PGDĐT ngày 22 tháng 02 năm 2017 của Phòng GD&ĐT U Minh về xây dựng, kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 của ngành giáo dục huyện U Minh.
Trường Tiểu học Nguyễn Hiền xây dựng kế hoạch xây dựng, kiểm tra rà soát các văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 trong đơn vị như sau:
Mục đích yêu cầu:
1. Mục đích:
- Tham mưu xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền đảm bảo cho việc quản lý bằng văn bản của đơn vị.
- Thực hiện công tác tự kiểm tra, rà soát hệ thống văn bản pháp luật có liên quan đến lĩnh vực giáo dục; báo cáo các cấp có thẩm quyền khi phát hiện những văn bản có nội dung chồng chéo, không còn phù hợp với tình hình mới .
2. Yêu cầu:
- Công tác xây dựng kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật phải bám sát nội dung quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
- Việc tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật phải thực hiện đúng trình tự, thủ tục, thời gian quy định. Việc đóng góp ý kiến sủa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp phải dựa trên tính khả thi và co ý kiến đề xuất sửa đổi bổ sung phù hợp.
- Kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường với các đơn vị quản lý, giữa nhà trường với giáo viên trong việc thực hiện.
II. Nội dung kế hoạch
1.Tham mưu xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
- Tham gia đóng góp ý kiến trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo.
- Thực hiện rà soát các văn bản trong lĩnh vực giáo dục để kịp thời phát hiện những chồng chéo, thiếu sót, không phù hợp từ đó có những kiến nghị sửa đổi bổ sung kịp thời.
- Khi được giao chủ trì xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật phải chủ động thực hiện các bước đúng theo quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.
- Xây dựng các văn bản thuộc thẩm quyền quy định phải đảm bảo về nội dung và thể thức quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn thể thức và trình bày thủ tục hành chính.
2. Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong đơn vị.
- Cập nhật và công bố đầy đủ các văn bản có liên quan đến lĩnh vực Giáo dục&Đào tạo đến cán bộ công chức, viên chức và người dân.
- Tiếp thu ý kiến của các tổ chức, cá nhân về các văn bản liên quan đến lĩnh vực giáo dục; tăng cường công tác kiểm tra giám sát và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc kiểm tra thực hiện.
- Phối hợp chặt chẽ với cán bộ, giáo viên người có liên quan hoặc ảnh hưởng trực tiếp khi ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để tìm ra những bất cập, thiếu sót, không phù hợp làm cơ sở kiến nghị đề xuất kịp thời.
3. Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
- Thực hiện việc rà soát tất cả văn bản quy phạm pháp luật do HĐND,UBND huyện ban hành đang còn hiệu lực thi hành khi có căn cứ rà soát văn bản hoặc theo các chuyên đề do cấp có thẩm quyền quyết định, yêu cầu.
- Tham mưu phối hợp thực hiện xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật đúng theo quy trình, quy định.
- Bộ phận văn thư lưu trữ phải thực hiện tốt việc kiểm tra, lưu trữ và bảo quản các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục khi còn hiệu lực thi hành.
III. Tổ chức thực hiện:
Các bộ phận giúp việc, cán bộ giáo viên và nhân viên toàn trường thực hiện việc rà soát, kiểm tra các văn bản quy phạm phạm