dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Kết quả cập nhật IOE cấp tỉnh cấp Tiểu học và THCS mien phi,tai lieu Kết quả cập nhật IOE cấp tỉnh cấp Tiểu học và THCS mien phi,bai giang Kết quả cập nhật IOE cấp tỉnh cấp Tiểu học và THCS mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/13/2015 9:24:19 AM
Filesize: 0.04 M
Download count: 5
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
UBND HUYỆN CAO LÃNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỔNG HỢP SỐ LIỆU HỘI THI OLYMPIC TIẾNG ANH QUA INTERNET CẤP THCS
VÒNG HUYỆN NĂM HỌC 2014 - 2015

Lớp Số lượng HS "Địa điểm tổ chức
(Tên phòng net)" Số lượng máy Đơn vị
6 02 TH&THCS Thiện Mỹ 04 TH&THCS Thiện Mỹ
7 01 TH&THCS Thiện Mỹ 04 TH&THCS Thiện Mỹ
8 02 TH&THCS Thiện Mỹ 04 TH&THCS Thiện Mỹ
6 4 Cơ sở Internet Ngọc Lam 4 THCS Bình Hàng Tây
7 7 Cơ sở Internet Ngọc Lam 7 THCS Bình Hàng Tây
8 3 Cơ sở Internet Ngọc Lam 3 THCS Bình Hàng Tây
9 2 Cơ sở Internet Ngọc Lam 2 THCS Bình Hàng Tây
6 3 Phòng máy trường THCS Bình Thạnh 2 THCS Bình Thạnh
7 3 Phòng máy trường THCS Bình Thạnh 3 THCS Bình Thạnh
8 3 Phòng máy trường THCS Bình Thạnh 3 THCS Bình Thạnh
9 2 Phòng máy trường THCS Bình Thạnh 2 THCS Bình Thạnh
6 2 Trường THCS Gáo Giồng 5 THCS Gáo Giồng
7 2 Trường THCS Gáo Giồng 5 THCS Gáo Giồng
8 2 Trường THCS Gáo Giồng 5 THCS Gáo Giồng
6 6 Phòng Nét Thiên Ngọc xã Mỹ Hiệp 6 THCS Mỹ Hiệp
7 11 Phòng Nét Thiên Ngọc xã Mỹ Hiệp 11 THCS Mỹ Hiệp
8 4 Phòng Nét Thiên Ngọc xã Mỹ Hiệp 4 THCS Mỹ Hiệp
9 1 Phòng Nét Thiên Ngọc xã Mỹ Hiệp 1 THCS Mỹ Hiệp
6 5 tiệm Net ngay đầu khu dân cư xã An Bình ( TT Mỹ Thọ chạy lên chưa qua cầu rạch dầu quẹo phải) 10 THCS Nguyễn Minh Trí
7 7 tiệm Net ngay đầu khu dân cư xã An Bình ( TT Mỹ Thọ chạy lên chưa qua cầu rạch dầu quẹo phải) 10 THCS Nguyễn Minh Trí
8 2 tiệm Net ngay đầu khu dân cư xã An Bình ( TT Mỹ Thọ chạy lên chưa qua cầu rạch dầu quẹo phải) 10 THCS Nguyễn Minh Trí
6 7 Phòng nét Trường Diễm 7 THCS Nguyễn Văn Đừng
7 6 Phòng nét Trường Diễm 6 THCS Nguyễn Văn Đừng
8 2 Phòng nét Trường Diễm 2 THCS Nguyễn Văn Đừng
9 2 Phòng nét Trường Diễm 2 THCS Nguyễn Văn Đừng
6 2 Phòng máy Trường THCS Nhị Mỹ 2 THCS Nhị Mỹ
7 3 Phòng máy Trường THCS Nhị Mỹ 3 THCS Nhị Mỹ
8 2 Phòng máy Trường THCS Nhị Mỹ 2 THCS Nhị Mỹ
9 3 Phòng máy Trường THCS Nhị Mỹ 3 THCS Nhị Mỹ
6 1 Trường THCS Phương Thịnh 1 THCS Phương Thịnh
6 2 THCS Phương Trà 2 THCS Phương Trà
7 2 THCS Phương Trà 2 THCS Phương Trà
8 2 THCS Phương Trà 2 THCS Phương Trà
6 9 PM trường THCS Tân Hội Trung 15 THCS Tân Hội Trung
7 9 PM trường THCS Tân Hội Trung 15 THCS Tân Hội Trung
8 5 PM trường THCS Tân Hội Trung 15 THCS Tân Hội Trung
9 2 PM trường THCS Tân Hội Trung 15 THCS Tân Hội Trung
6 5 bưu điện xã Tân Nghĩa 5 THCS Tân Nghĩa
7 4 bưu điện xã Tân Nghĩa 4 THCS Tân Nghĩa
8 3 bưu điện xã Tân Nghĩa 3 THCS Tân Nghĩa
6 12 Internet Bình Nguyên 25 THCS-THPT Nguyễn Văn Khải
7 11 Internet Bình Nguyên 25 THCS-THPT Nguyễn Văn Khải
8 6 Internet Bình Nguyên 25 THCS-THPT Nguyễn Văn Khải
9 7 Internet Bình Nguyên 25 THCS-THPT Nguyễn Văn Khải
6 3 Văn phòng trường 3 TH-THCS Đinh Công Bê
7 1 Văn phòng trường 3 TH-THCS Đinh Công Bê
8 1 Văn phòng trường 3 TH-THCS Đinh Công Bê
9 1 Văn phòng trường 3 TH-THCS Đinh Công Bê
8 1 Như Ý 1 TH-THCS Mỹ Thọ
6 5 TH-THCS Mỹ Xương 5 TH-THCS Mỹ Xương
7 3 TH-THCS Mỹ Xương 3 TH-THCS Mỹ Xương
8 2 TH-THCS Mỹ Xương 2 TH-THCS Mỹ Xương
9 1 TH-THCS Mỹ Xương 1 TH-THCS Mỹ Xương
6 13 Phòng net Minh Trí 25 THCS TT Mỹ Thọ
7 20 Phòng net Minh Trí 25 THCS TT Mỹ Thọ
8 10 Phòng net Minh Trí 25 THCS TT Mỹ Thọ
9 14 Phòng net Minh Trí 25 THCS TT Mỹ Thọ
6 9 Phòng máy trường THCS Mỹ Long 25 THCS Mỹ Long
7 6 Phòng máy trường THCS Mỹ Long 25 THCS Mỹ Long
8 7 Phòng máy trường THCS Mỹ Long 25 THCS Mỹ Long
9 6 Phòng máy trường THCS Mỹ Long 25 THCS Mỹ Long
6 2 Phòng Net Nhân Long 8 THCS Mỹ Hội
7 4 Phòng Net Nhân Long 8 THCS Mỹ Hội
8 4 Phòng Net Nhân Long 8 THCS Mỹ Hội
9 4 Phòng Net Nhân Long 8 THCS Mỹ Hội