dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Kiểm tra 45 phút (Tiết 53) mien phi,tai lieu Kiểm tra 45 phút (Tiết 53) mien phi,bai giang Kiểm tra 45 phút (Tiết 53) mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/31/2015 11:31:02 AM
Filesize: 0.09 M
Download count: 4
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Họ và tên: ..................................... Thứ ba ngày 17 tháng 03 năm 2015
Lớp : Mã số: Tiết 53. BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN HÓA 8 (Bài 4)
Điểm
 Lời phê của thầy

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm)
Hãy khoanh tròn (O) vào câu trả lời A, B, C, D mà em cho là đúng nhất; nếu bỏ đáp án đã chọn thì gạch chéo vào chữ cái đã khoanh tròn ((); nếu chọn lại đáp án đã bỏ thì tô đen vào vòng tròn đã gạch chéo (()
Câu 1: Bếp lửa bùng cháy lên khi ta thổi hơi ta vào là do:
A. Cung cấp thêm khí O2 B. Cung cấp thêm khí H2
C. Cung cấp thêm khí CO2 D. Cung cấp thêm khí N2
Câu 2: Định nghĩa nào sau đây là đúng khi nói về sự oxi hóa:
A. Sự tác dụng của oxi với hợp chất
B. Sự tác dụng của oxi với một chất là sự oxi hóa
C. Sự tác dụng của đơn chất với hợp chất D. Sự tác dụng của oxi với đơn chất
Câu 3: Biện pháp nào sau đây để dập tắt sự cháy?
A. Tăng nhiệt độ của chất cháy B. Cách li chất cháy với khí oxi
C. Cách li chất cháy với khí oxi. Hạ nhiệt độ của chất cháy xuống dưới nhiệt độ cháy
D. Hạ nhiệt độ của chất cháy xuống dưới nhiệt độ cháy
Câu 4: Cho phản ứng Al + HCl AlCl3 + H2. Hệ số cân bằng cho phản ứng sẽ là:
A. 1, 3, 2, 3 B. 2, 6, 3, 2 C. 3, 3, 1, 2 D. 2, 6, 2, 3
Câu 5: Phản ứng nào dưới đây không thuộc loại phản ứng thế?
A. Ca(OH)2 + CO2 CaCO3 + H2O B. CuO + H2 Cu + H2O
C. Mg + 2 HCl MgCl2 + H2 D. Zn + CuSO4 ZnSO4 + Cu
Câu 6: Dùng khí hiđro để khử đồng (II) oxit (CuO), thu được 24 gam đồng (Cu). Khối lượng đồng (II) oxit (CuO) bị khử là:
A. 30 gam B. 45 gam C. 60 gam D. 35 gam
Câu 7: Điều khẳng định nào sau đây về tích chất của oxi là đúng?
A. Oxi là chất khí có khả năng tan vô hạn trong nước
B. Oxi là chất khí có khả năng tan ít trong nước
C. Oxi là chất khí có khả năng không tan trong nước
D. Oxi là chất khí có khả năng phản ứng với nước
Câu 8: Theo khái niệm thì không khí là:
A. Một hợp chất B. Một hỗn hợp C. Một đơn chất D. Một chất tinh khiết
Câu 9: Điều kiện phát sinh của sự cháy là:
A. Chất phải nóng đến nhiệt độ cháy B. Chất cháy không cần đến oxi
C. Chất phải nóng đến nhiệt độ cháy. Phải có đủ khí oxi cho sự cháy
D. Phải có đủ khí oxi cho sự cháy
Câu 10: Phản ứng hóa học nào cho dưới đây là phản ứng phân hủy?
A. Zn + 2HCl ZnCl2 + H2 B. FeO + H2SO4 FeSO4 + H2O
C. 2KClO3 2KCl + 3O2 D. 4P + O2 2P2O5
Câu 11: Phản ứng hóa học có thể dùng để điều chế hiđro trong công nghiệp là?
A. 2 Al + 6 HCl 2 AlCl3 + H2 B. Fe + H2SO4 FeSO4 + H2 
C. Zn + 2 HCl ZnCl2 + H2 D. 2 H2O 2 H2 + O2 
Câu 12: Cho 13 gam kẽm tác dụng vừa đủ với dung dịch axit clohidric. Khối lượng muối thu được là
A. 136 gam B. 272 gam C. 13,6 gam D. 27,2 gam
Câu 13: Ghép nối các nửa câu ở vế trái cột (I) và vế phải cột (II) sao cho thích hợp
Cột (I). Vế trái
Cột (II). Vế phải
Trả lời

1/ 2 Al2O3 4 Al + 3 O2
A. phản ứng hóa hợp
1-D

2/ 2 Al + 6 HCl 2 AlCl3 + 3 H2
B. phản ứng oxi hóa-khử
2-C

3/ 4 Al + 2 Fe2O3 2 Al2O3 + 4 Fe
C. phản ứng thế
3-B