dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an LỊCH SỬ 6 TIẾT 29 TUẦN 30 mien phi,tai lieu LỊCH SỬ 6 TIẾT 29 TUẦN 30 mien phi,bai giang LỊCH SỬ 6 TIẾT 29 TUẦN 30 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/29/2015 9:07:37 PM
Filesize: 0.10 M
Download count: 3
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

Tuần 30 Ngày soạn: 20/39/2015
Tiết 29 Ngày dạy: 23/03/2015I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Nhận biết và ghi nhớ cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Những việc làm của Hai Bà Trưng sau K/N thắng lợi, Âm mưu thâm độc của nhà Hán, Biết thời gian sự kiện chính trong lịch sử.
- Nhận biết và ghi nhớ nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa của cuộc K/N Bà Triệu.
- Hiểu được quá trình nước Cham-pa độc lập ra đời.
- Hiểu được những nét chính tình hình kinh tế - văn hóa Cham-pa từ TK II đến TK X.
- Giải thích được ách thống trị của các triều đại phong kiến phương Bắc.
2. Tư tưởng:
- Kiểm tra đánh giá thái độ, tình cảm của học sinh đối với các sự kiện, nhân vật lịch sử.
3. Kĩ năng:
- Rèn luyện cho HS kĩ năng tư duy và trình bày thông tin lịch sử, đánh giá sự kiện.
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA
Trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận
III. THIẾT LẬP MA TRẬN:

Tên Chủ đề

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

Cộng


TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL


1. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán.
Nhận biết và ghi nhớ cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Những việc làm của Hai Bà Trưng sau K/N thắng lợi, Âm mưu thâm độc của nhà Hán, Biết thời gian sự kiện chính trong lịch sử.


Số câu
Số điểm

1.5
1.5


1. 5
1. 5


2. Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (Giữa TK-giữa TK IV).
Nhận biết cuộc K/N Bà TriệuSố câu
Số điểm
0.25
0.25

 0.25
0.25

3. Khởi Nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542-602).
Biết được sau khi lên ngôi hoàng đế Lý Bí đặt kinh đô ở đâu
Nhận biết và trình bày được theo lược đồ những nét diễn biến chính của cược khởi nghia, kết quả, ý nghĩa.


Số câu:
Số điểm:
0.25
0. 25
1
2
1.25
2.25

4. Nước Cham-Pa từ TK II đến TK X.


Hiểu được qua trình nước Cham-pa độc lập ra đời
Hiểu được những nét chính tình hình kinh tế - văn hóa Cham-pa từ TK II đến TK X
Số câu
Số điểm


1
1
1
3


2
4

5. Ôn tập chủ đề ” thời kì bắc thuộc và chống bắc thuộc”.

Giải thích được ách thống trị của các triều đại phong kiến phương Bắc.


Số câu
Số điểm

1
2
1
2

Cộng
 3
4
 2
4
 1
2
 6
10


IV. BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA
I. Trắc nghiệm: (3 điểm)
Câu 1: Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái trước câu trả lời đúng (1 điểm).
1.Mục đích thâm hiểm của nhà Hán đưa người Hán ở lẫn với dân ta:
A. Bắt dân ta hầu hạ phục dịch cho người Hán B. Đồng hoá dân tộc ta
C. Vơ vét bóc lột D. Chiếm đất của dân ta
2. Sau khi đánh bại quân xâm lược Hán, Trưng Trắc được suy tôn làm vua, đóng đô ở:
A. Luy Lâu B. Mê Linh C. Cổ Loa D. Đại La
3: Bà Triệu dựng cờ khởi nghĩa ở:
A. Động Khuất Lão B. Hồ Điển Triệt C. Phú Điền D. Vùng Dạ Trạch
4. Sau khi lên ngôi hoàng đế, Lý Bí đặt tên nước là:
A. Văn Lang B. Âu Lạc C. Chăm Pa D. Vạn Xuân
Câu 2. Nối các mốc thời gian (ở cột A) với sự kiện ở cột ( B) cho phù hợp. (1 điểm).
Mốc thời gian (cột A)
Các cuộc khởi nghĩa (cột B)
Đáp án

1. Năm 40
A. Bà Triệu
1 + ............

 2. Năm 248
B.