dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an LỊCH SỬ 8 TUẦN 29 mien phi,tai lieu LỊCH SỬ 8 TUẦN 29 mien phi,bai giang LỊCH SỬ 8 TUẦN 29 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/29/2015 8:58:59 PM
Filesize: 0.02 M
Download count: 3
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tuần 30 NgàySoạn : 24/03/2015
Tiết 47 Ngày dạy: 28/03/2015


BÀI 29 : CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

I.MỤC TIÊU
1. Kiến thức : HS nắm được
Biết được các chính sách chính trị, kinh tế,văn hoá, giáo dục, mục đích và phương pháp khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam
2. Thái độ
Thấy được âm mưu và dã tâm của thực dân Pháp, mâu thuẫn cơ bản của Việt Nam đầu thế kỷ XX, thái độ của các giai cấp, từng lớp đối với độc lập dân tộc.
3. Kỹ năng: Lập bảng so sánh
II. CHUẨN BỊ
1.Giáo viên:Nghiên cứu kênh hình SGK
2. Học sinh:- Sách giáo khoa.- Vở bài soạn, vở bài học.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Kiểm tra bài cũ : (3 phút)
Trình bày đặc điểm, tình hình ở Việt Nam vào nửa cuối thế kỷ XIX
2. Giới thiệu bài mới : (1 phút)Sau khi bình định xong vùng đồng bằng, thực dân Pháp mở rộng bình định lên trung du và miền núi,đồng thời chúng tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất. Cuộc khai thác này đã làm cho kinh te, chính trị, xã hội của nước ta đã có những biến đổi như thế nào? ( Bài 29
3. Bài mới
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG CẦN ĐẠT

Hoạt động 1: Tìm hiểu tổ chức bộ máy Nhà nước. (17 phút)
GV: trình bày bộ máy thống trị của Pháp ở Đông Dương.
? Mục đích của việc xây dựng bộ máy chính quyền Liên bang Đông Dương ?
HS:Chia rẽ các dân tộc, tăng cường áp bức, kìm kẹp, làm giàu cho Pháp, biến Đông Dương thành một tỉnh của Pháp.

HS làm việc nhóm : Vẽ sơ đồ tổ chức nhà nước ở Việt Nam do Pháp dựng nên?
HS: Các nhóm trình bày kết quả.


Hoạt động 2: Tìm hiểu về chính sách kinh tế của Pháp. (12 phút)
? Nêu những chính sách của thực dân Pháp trong các ngành nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải, thương nghiệp, tài chính ?
( hs yếu)
HS: Dựa vào sgk trả lời.
GV: Chuẩn xác.

? Tại sao thực dân Pháp lại đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng kỹ thuật ?


? Những chính sách kinh tế của Pháp có tác động như thế nào đến nền kinh tế Việt Nam?
GV: Phân tích.

? Các chính sách trên của Pháp nhằm mục đích gì?
Hoạt động 3: Tìm hiểu về chính sách văn hoá-giáo dục của Pháp. (10 phút)
? Hãy cho biết thực dân Pháp đã áp dụng chính sách văn hoá – giáo dục như thế nào ở nước ta ?( hs yếu)
HS: Dựa vào sgk trả lời.

? Pháp mở trường đại học Đông Dương và một số trường chuyên nghiệp nhằm mục đích gì ?
HS thảo luận cặp: Theo em chính sách văn hóa – giáo dục của Pháp có phải để “Khai hoá văn minh” cho người Việt Nam hay không ? Vì sao ?
I. CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP (1897 – 1914)
1. Tổ chức bộ máy Nhà nước
- Lập Liên bang Đông Dương (Gồm Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia) đứng đầu là viên Toàn quyền người Pháp.


( Bộ máy chính quyền từ trung ương đến địa phương đều do Pháp chi phối.
2. Chính sách kinh tế
+ Nông nghiệp :
- Cướp đoạt ruộng đất của nông dân.
- Bọn chủ mới : Phát canh thu tô.
+ Công nghiệp :
- Khai thác mỏ.
- Xây dựng các xí nghiệp : Gạch ngói, chế biến gạo, diêm, đường, vải, sợi …
+ Giao thông vận tải :
- Xây dựng hệ thống đường bộ, đường thuỷ, đường sắt.
+ Thương nghiệp :
- Độc chiếm thị trường mua bán hàng hoá, nguyên vật liệu.
( Kinh tế Việt Nam có những bước biến đổi (Xuất hiện kinh doanh tư bản chủ nghĩa) nhưng các chính sách trên nhằm vơ vét sức người, sức của làm giàu cho Pháp
3. Chính sách văn hoá – giáo dục
+ 1919 duy trì chế độ giáo