dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an LỊCH SỬ 9 TUẦN 29 mien phi,tai lieu LỊCH SỬ 9 TUẦN 29 mien phi,bai giang LỊCH SỬ 9 TUẦN 29 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/29/2015 8:55:12 PM
Filesize: 0.09 M
Download count: 5
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
29 Ngày soạn:12 /03/2015
Tiết 38 Ngày dạy: 16/03/2015
I. MỤC TIÊU
- Nhằm kiểm tra khả năng tiếp thu kiến thức phần lịch sử thế giới hiện đại .Từ kết quả kiểm tra các em tự đánh giá mình trong việc học tập nội dung trên, từ đó điều chỉnh hoạt động học tập cho các nội dung sau.
+ Thực hiện yêu cầu trong phân phối chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+Đánh giá quá trình giảng dạy của giáo viên, từ đó có thể điều chỉnh phương pháp, hình thức dạy học nếu thấy cần thiết
1. Kiến thức :
- Nắm được người soạn thảo cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.
- Nắm được thời gian ra đời Mặt trận Việt Minh
- Nắm được Chiến dịch làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava trong cuộc kháng chiến chống Pháp
- Nắm được các sự kiện quan trọng từ năm1946 đếnnăm 1954,nội dung cơ bản của Hiệp định
Giơ-ne-vơ
- Hiểu được ý nghĩa của việc thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam
- Hiểu đượcTại sao nói nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa ngay sau khi thành lập đã ở vào tình thế
“ngàn cân treo sợi tóc”
- Phân tích nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sửcủa cuộc kháng chiến chống Pháp
2. Tư tưởng: kiểm tra, đánh giá thái độ, tình cảm của học sinh đối với các sự kiện, nhân vật lịch sử…
3.Kĩ năng :
Rèn luyện cho HS các kĩ năng : Trình bày vấn đề, kĩ năng vận dụng kiến thức để so sánh, giải thích, đánh giá sự kiện.
II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA : Trắc nghiệm(3đ)+ tự luận (7đ)
III. THIẾT LẬP MA TRẬN

Cấp độ

Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

Cộng


TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL


Chủ đề 1:
Việt Nam trong những năm 1930 - 1939
- Nắm được người soạn thảo cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.


- Hiểu được ý nghĩa của việc thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam

Số câu
Số điểm
0.25
0.25

1
11.25
1.25

Chủ đề 2:
Cuộc vận động tiến tới Cách Mạng tháng Tám năm 1945
- Nắm được thời gian ra đời Mặt trận Việt MinhSố câu
Số điểm

 0.25
0.25

0.25
0.25

Chủ đề 3:
Việt Nam từ sau Cách Mạng tháng Tám đến toàn quốc kháng chiến (1945 – 1946)
- Nắm được thời gian thành lập Hội Liên Việt


Hiểu được
Tại sao nói
nước
Việt Nam dân chủ
Cộng
hòa
ngay
sau khi
thành
lập đã
ở vào
tình
thế
“ngàn
cân
treo sợi
tóc”
Số câu
Số điểm
 0.25
0.25


1
3


1.25
3.25

Chủ đề 4:
Việt Nam từ cuối năm 1946 đến năm 1954
- Nắm được Chiến dịch làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava trong cuộc kháng chiến chống Pháp

- Nắm
được các
sự kiện
quan trọng
từ năm
1946 đến
năm
1954
- Nắm
được
nội dung
cơ bản
của Hiệp
định
Giơ-ne-vơPhân
tích
nguyên
nhân
thắng lợi

ý nghĩa
lịch sử
của cuộc
kháng chiến chống Pháp


Số câu
Số điểm
0.25
0.25
2
31
2
3.25
5.25

Tổng cộng

3
4
2
4

1
2

6
10


IV. BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA
A. TRẮC NGHIỆM (3điểm)
Câu 1: Khoanh tròn câu trả lời đúng ( 1 điểm)
1. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng ta do ai khởi thảo?
A.Trần Phú B. Nguyễn Văn Cừ
C. Trường Chinh D. Nguyễn Ái Quốc
2. Mặt trận Việt Minh ra đời thời gian nào?
A. 22/12/1944 B. 19/5/1941
C. 22/12/1945 D. 19/12/1946
3. Chiến dịch nào trong cuộc