dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an LỊCH SỬ 9 TUẦN 30 TIẾT 41 mien phi,tai lieu LỊCH SỬ 9 TUẦN 30 TIẾT 41 mien phi,bai giang LỊCH SỬ 9 TUẦN 30 TIẾT 41 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/29/2015 9:03:04 PM
Filesize: 0.06 M
Download count: 7
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tuần 30 Ngày soạn:22 /03/2015
Tiết 41 Ngày dạy:26 /03/2015
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: giúp học sinh nắm được:
- Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965) là kế hoạch đầu tiên xây dựng cơ sở vật chất cho CNXH.
- Những âm mưu và thủ đoạn của Mỹ trong: “chiến tranh đặc biệt”.
- Những thắng lợi của quân và dân ta trong chiến đấu chống chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mĩ (1961-1965).
- Giải thích khái niệm “chiến tranh đặc biệt” .
2. Thái độ:
- Giáo dục học sinh lòng yêu nước, khâm phục tinh thần chiến đấu và độc lập dân tộc của những chiến sỹ cách mạng và đồng bào Miền Nam kiên trung bất khuất.
- Tin tưởng ở sự lãnh đạo của Đảng.
3. Kỹ năng:
- Rèn luyện cho học sinh kỹ năng phân tích tổng hợp, nhận định, đánh giá các sự kiện lịch sử và sử dụng các tranh ảnh lịch sử.
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: - Tranh ảnh lịch sử về chiến tranh đặc biệt.
2. Học sinh: vở ghi, Sgk
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Kiểm tra bài cũ: ( 3 phút)
? Trình bày hoàn cảnh, diễn biến, kết quả, ý nghĩa của phong trào “Đồng khởi” (1959-1960)
2. Giới thiệu bài mới: ( 1 phút)
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9/1960) đã đề ra nhiệm vụ cho hai miền Nam - Bắc: Miền Bắc tiến hành cách mạng XHCN, miền Nam đẩy mạnh cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà. Để thấy rõ việc thực hiện nhiệm vụ của hai miền, tiết học hôm nay..
3. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
Hoạt động 1: Tìm hiểu Miền bắc xây dựng bước đầu cơ sở vật chất kỹ thuật :( 19 phút)
GV: Khái quát lại nội dung của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III.
? Nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch 5 năm lần 1 (1961-1965) là gì.
- Đây là kế hoạch dài hạn đầu tiên, lấy XDCNXH làm trọng tâm.
- Nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch: đẩy mạnh cải tạo XHCN, xây dựng bước đầu cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội.
- Cải thiện đời sống vật chất, văn hóa của ND, củng cố quốc phòng, tăng cường trật tự an ninh xã hội.
? Để thực hiện được kế hoạch dài hạn trên , nhà nước đó có những chủ trương, biện pháp nào.
- Tăng cường vốn đầu tư gấp 3 lần khôi phục kinh tế.
? Trong công nghiệp đó đạt được thành tựu gì.( hs yếu)
? Tại sao nhà nước lại chủ trương ưu tiên phát triển công nghiệp nặng.
- Bởi sau chiến tranh nền kinh tế của ta là nền kinh tế nhỏ bộ, lạc hậu => để phát triển nền kinh tế một cách nhanh chóng phải có sự đầu tư vào phát triển công nghiệp nặng.
? Trong nông nghiệp chúng ta đó đạt được những gì.( hs yếu)
+ Nông nghiệp được coi là cơ sở của công nghiệp.
+ Nhà nước ưu tiên phát triển các ngành, lâm trường quốc doanh.
+ Nông dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tiến hành cơ giới hoá, thuỷ lợi hoá.
+ Nhiều hợp tác xã đạt 5 tấn trên 1ha.
+ Trên 90 % số hộ nông dân vào hợp tác xã.
? Trình bày những thành tựu về thương nghiệp.
? Trong giao thông vận tải chúng ta đã đạt được những thành tựu gì.
? Những thành tựu VH, GD, YT thời kỳ này đạt được như thế nào.

+ VH chú trọng xây dựng con người mới.
+ GD và YT tăng nhanh đáp ứng nhu cầu XDCNXH Miền Bắc và chi viện cho Miền Nam.
? Những thành tựu to lớn của kế hoạch 5 năm (1961-1965) có tác dụng như thế nào đối với sự nghiệp cách mạng cả nước.
- GV lấy dẫn chứng (sgk-tr 138) chứng minh về sự chi viện của Miền Bắc cho Miền Nam.
- GV trích đọc lời CT. HCM khẳng định trong hội nghị chính trị đặc biệt (3/1964) “trong 10 năm qua Miền Bắc đó tiến những bước dài chưa từng thấy trong lịch sử dân tộc đất nước xã hội và con người đều đổi mới”
* GV lưu ý: Bên cạnh những thành tựu đạt được, miền Bắc gặp không ít khó khăn do sai lầm về tư tưởng chủ quan do nóng vội, duy