dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an MẪU KH BDTX TỔ CM 16-17 mien phi,tai lieu MẪU KH BDTX TỔ CM 16-17 mien phi,bai giang MẪU KH BDTX TỔ CM 16-17 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/28/2017 2:08:33 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 3
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
TRƯỜNG THCS LỘC HƯNG
TỔ . . . . . . . . . . . .

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Lộc Hưng, ngày 24 tháng 9 năm 2016KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên Tổ . . . . . .năm học 2016-2017

( Chú ý đây là mẫu, nên những phần còn thiếu tổ trưởng phải nhập cho đầy đủ, xem chỉnh sửa lại cho phù hợp với đơn vị và những phần chữ đỏ là lời chỉ dẫn nên xóa đi.)
Căn cứ Thông tư, Quyết định, Công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên và cán bộ quản lí giáo dục gồm:
- Quy chế bồi dưỡng thường xuyên Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 về bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.
- Thông tư số 31/2011/ TT-BGDĐT ngày 8/8/2011 về việc Ban hành chương trình bồi dưỡng cho giáo viên trung học cơ sở;
- Thông tư 27/2015/TT-BGDĐT ngày 30/10/2015 Ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.
- Quyết định số 382/QĐ-BGDĐT ngày 27/2/2014 về việc ban hành các Chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục;
- Công văn số 3119/BGD-GDCNĐT ngày 17/6/2014 về việc hướng dẫn phối hợp để thực hiện giáo dục hướng nghiệp, đào tạo kĩ năng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông;
- Công văn số 297/BGDĐT – NGCBQLGD ngày 18//32016 về việc hướng dẫn triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên năm 2016-2017;
- Công văn số 587/KH-PGDĐT- BDTX ngày 13/09/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Trảng Bàng về kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên năm học 2016 – 2017.
- Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-THCSLH ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Trường THCS Lộc Hưng về việc Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2016-2017.
Tổ . . . . . . xây dựng kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên của tổ năm học 2016-2017 như sau:
A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
I. Thuận lợi:
- Tổ . . . có . . đ/c giáo viên (. . nữ, . . nam) đều có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn về chuyên môn, có độ tuổi trung bình dưới …., nhiệt tình và yêu nghề.
- Sách, tài liệu phục vụ công tác bồi dưỡng thường xuyên đã được Phòng GD&ĐT Trảng Bàng cấp phát khá nhiều từ năm học trước.
II. Khó khăn:
- Đa số giáo viên chưa có mạng internet nên việc học tập bồi dưỡng thường xuyên trên mạng còn nhiều hạn chế . . . . . . .
- Tuy tài liệu đã được cấp phát song chưa đầy đủ. . . . . .
B. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
I. Mục đích
1.Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
2.Nâng cao năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng và đánh giá hiệu quả công tác BDTX của giáo viên.
II. Yêu cầu
1.Nghiên cứu nắm vững Quy chế, chương trình bồi dưỡng thường xuyên, lựa chọn xác định nội dung tự bồi dưỡng sát hợp, thiết thực đối với thực tiễn yêu cầu nâng cao nghiệp vụ sư phạm của bản thân.
2.Sau đợt bồi dưỡng giáo viên có khả năng hướng dẫn tư vấn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp.
3. Xây dựng kế hoạch, thực hiện bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch đảm bảo chất lượng.
4.Việc thực hiện BDTX phải được tổ chức triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, đảm bảo đạt được hiệu quả thiết thực.
C. NỘI DUNG, THỜI LƯỢNG BỒI DƯỠNG
I. Khối kiến thức bắt buộc: 02 nội dung cơ bản.
1. Nội dung 1: 30 tiết/năm học
Trong hè năm 2016 đã được tham gia lớp bồi dưỡng chính trị với các nội dung:
+ Chuyên đề 1: Những nội dung cơ bản của Báo