dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Mẫu lí lịch 1A mien phi,tai lieu Mẫu lí lịch 1A mien phi,bai giang Mẫu lí lịch 1A mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/2/2015 7:38:34 AM
Filesize: 0.10 M
Download count: 7
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Mẫu 1a – BNV/2007 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ LỊCH
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
Họ và tên khai sinh:..........................................................................................................
Tên gọi khác:....................................................................................................................
Ngày, tháng năm sinh:........./........../............... Giới tính (nam, nữ).................................
Quê quán:.........................................................................................................................
Chức vụ (chức danh) công tác hiện tại:...........................................................................
Cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức:....................................................................
Cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức:...................................................................Số hiệu cán bộ, công chức:...............................................................

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):............................................................................
Ảnh màu 2) Tên gọi khác:.........................................................................................................
(4 x 6 ) 3) Sinh ngày ......... tháng .......... năm .................., Giới tính (nam, nữ)....................
4) Nơi sinh: Xã .................................., Huyện ........................, Tỉnh ........................
5) Quê quan: Xã .............................., Huyện ............................., Tỉnh .....................
6) Dân tộc:......................................................., 7) Tôn giáo:.....................................
8) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:...........................................................................................................
(Số nhà, đường phố, thành phố; xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)
9) Nơi ở hiện nay:......................................................................................................................................
(Số nhà, đường phố, thành phố; xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)
10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng:......................................................................................................
11) Ngày tuyển dụng:.........../........./.............., Cơ quan tuyển dụng: ........................................................
12) Chức vụ (chức danh) hiện tại: .............................................................................................................
(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm)
13) Công việc chính được giao: .................................................................................................................
14) Ngạch công chức (viên chức):................................................................, Mã ngạch:.........................................
Bậc lương:..........., hệ số..........., Ngày hưởng....../......../............., Phụ cấp chức vụ: ..........., Phụ cấp khác.............
15.1- Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/ thuộc hệ nào):..............................................................................
15.2 - Trình độ chuyên môn cao nhất:.......................................................................................................................
(TSKH, TS, THs, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp; chuyên ngành)
15.3- Lý luận chính trị:............................................., 15.4- Quản lý nhà nước:........................................................
(Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương) (Chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự....)
15.5- Ngoại ngữ:.................................................., 15.6- Tin học:..............................................................................
(Tên ngoại ngữ + Trình độ A, B, C, D... ) (Trình độ A, B, C,... )
16) Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam............./........./.............., Ngày chính thức: ............../.........../.....................
17) Ngày tham gia tổ chức chính trị-xã hội:...............................................................................................................
(Ngày tham gia tổ chức: Đoàn, Hội, ... và làm việc gì trong tổ chức đó)
18)Ngày nhập ngũ:.........../......./..............., Ngày xuất ngũ:........../........./..............., Quân hàm cao nhất:.................
19) Danh hiệu được phong tặng cao nhất:..................................................................................................................
(Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang; nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ nhân dân, ưu tú,....)
20) Sở trường công tác:...............................................................................................................................................
21) Tình trạng sức khỏe:................................, Chiều cao:..........., Cân nặng: ...........kg, Nhóm máu:........................
22) Là thương binh hạng:........../..........., Là con gia đình chính sách ():....................................................................
(Con thương binh, con liệt sĩ, người nhiễm chất độc da cam Dioxin)
23) Số chứng minh nhân dân:................................................................. Ngày cấp: ............./........../.........................
ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN

Từ tháng, năm
đến tháng, năm
Đã học và tốt nghiệp những trường nào, ở đâu hoặc làm những công việc gì (kể cả hợp đồng lao động) trong cơ quan, đơn vị, tổ chức nào, ở đâu (kê khai những thành tích nổi bật trong học tập, lao động)? Trường hợp bị bắt, bị tù (thời gian nào, ở đâu, ai biết)

.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
......................
......................
......................
......................
.......................
.......................
.......................
.......................

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

III. THAM GIA TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HÔK, HỘI NGHỀ NGHIỆP...

Từ tháng, năm
đến tháng, năm
Vào Đoàn thanh niên CS HCM; tham gia hoạt động trong tổ chức chính trị - xã hội