dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an những vấn đề cần nắm ở chi đoàn mien phi,tai lieu những vấn đề cần nắm ở chi đoàn mien phi,bai giang những vấn đề cần nắm ở chi đoàn mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/24/2015 8:59:21 PM
Filesize: 0.54 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH HUYỆN TÂN CHÂU
***

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN NẮM VỮNG Ở CHI ĐOÀN

I. NHIỆM VỤ CỦA CHI ĐOÀN:
1. Đại diện, chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi.
2. Tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu nhi nhằm góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương, đơn vị.
3. Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể và các tổ chức kinh tế, xã hội nhằm làm tốt công tác thanh niên, tích cực chăm lo xây dựng Đoàn, xây dựng các Hội của thanh niên và Đội thiếu niên cộng sản Hồ Chí Minh, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền.
II. TRÁCH NHIỆM VÀ PHƯƠNG PHÁP CÔNG TÁC CHỦ YẾU CỦA BÍ THƯ CHI ĐOÀN:
1. Vai trò, trách nhiệm của Bí thư chi đoàn:
- Chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành chi đoàn và Chi đoàn về toán bộ hoạt động của BCH và của chi đoàn.
- Điều hành mọi hoạt động của BCH chi đoàn và chi đoàn. Lãnh đạo BCH chi đoàn tổ chức thực hiện nghị quyết của Đại hội Chi đoàn và các chủ trương công tác của Đoàn cấp trên.
- Bí thư là người đại diện lợi ích tập thể chi đoàn và mọi đoàn viên thanh niên trong chi đoàn, người thay mặt của BCH chi đoàn giữ mối liên hệ giữa chi đoàn với chi bộ Đảng, với Đoàn cấp trên, với quần chúng thanh niên, với các tổ chức chính quyền, cơ quan chuyên môn, đoàn thể xã hội khác… Bí thư chi đoàn phải là người tiêu biểu cho ý chí và nguyện vọng của tập thể, là trung tâm đoàn kết trong BCH và tạo ra sự thống nhất trong tập thể, chi đoàn, tập hợp đoàn kết thanh niên.
2. Nội dung , phương pháp công tác chủ yếu của bí thư chi đoàn:
a. Phải nắm bắt kịp thời các chủ trương công tác của Đoàn các cấp trên, của chi bộ, chính quyền, tình hình đoàn viên thanh niên thông qua:
- Thường xuyên tiếp xúc với đoàn viên thanh niên, tiếp thu và giải thích những vấn đề đoàn thanh niên quan tâm.
- Định kỳ làm việc với các phân đoàn và cán bộ chi đoàn, chi hội thanh niên.
- Báo các tình hình công tác thanh niên với chi ủy, xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo.
- Thường xuyên phối hợp công tác với các đoàn thể công đoàn, Hội nông dân, Hội liên hiệp phụ nữ…
b. Làm việc có chương trình, kế hoạch, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên tranh thủ ý kiến của tập thể BCH chi đoàn và tập thể đoàn viên.
c. Tổ chức lực lượng cộng tác viên, xây dựng cốt cán cho thanh niên, tranh thủ sự giúp đỡ của những đồng chí lớn tuổi, có kinh nghiệm trong công tác.
d. Thường xuyên sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm kịp thời những nội dung, hình thức, biện pháp công tác, mở rộng giao lưu kết nghĩa, học tập kinh nghiệm của đơn vị bạn.
e. Thực hiện tự phê bình, phê bình, giữ nghiêm ý thức tổ chức kỷ luật đối với cán bộ và đoàn viên thanh niên.
g. Đảm bảo chế độ định kỳ họp BCH chi đoàn và sinh hoạt. Phân công trách nhiệm và kiểm tra công tác cụ thể đối với từng ủy viên chấp hành.
III. VỤ CỦA ĐOÀN VIÊN:
- Luôn luôn phấn đấu vì lý tưởng của Đảng và Bác Hồ. Tích cực học tập, lao động, rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Gương mẫu chấp hành và vận động thanh, thiếu nhi thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền. Chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Đoàn và các Nghị quyết của Đoàn, sinh hoạt Đoàn và đóng đoàn phí đúng quy định.
- Liên hệ mật thiết với thanh niên, tích cực xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; giúp đỡ thanh niên và đội viên trở thành đoàn viên.
IV. TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI CHI ĐOÀN VÀ ĐOÀN VIÊN:
Theo hướng dẫn số 19-HD/TWĐTN ngày 17/3/1999 của Bí thư Trung ương Đoàn.

1. Phân loại đoàn viên:
a. Đoàn viên xuất sắc:
- Là đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người đoàn viên theo Điều lệ Đoàn, thực hiện tốt chương trình rèn luyện đoàn viên cả về nhận thức và hành động.
- Gương mẫu trong mọi hoạt động,