dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an ON TAP ANH 6 - TIET 102, 103 mien phi,tai lieu ON TAP ANH 6 - TIET 102, 103 mien phi,bai giang ON TAP ANH 6 - TIET 102, 103 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/20/2014 11:55:40 PM
Filesize: 0.10 M
Download count: 20
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Period 102
ÔN TẬP CHUẨN BỊ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Date of teaching: ...............2014
Date of preparing: .............2014

I. Objectives.
1- Kiến thức: Ôn tập cho hs các kiến thức đã học trong chương trình lớp 6 (tính đến tuần 34).
2- Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng làm dạng bài tập đọc hiểu, trả lời câu hỏi, đọc hiểu làm bài tập đúng/ sai, bài tập khoanh tròn đáp án đúng và dạng bài tập loại ra 1 từ không cùng nhóm.
3- Thái độ: Gd cho hs có ý thức học tập chăm chỉ, không nản lòng trước bất cứ dạng bài tập khó nào.
II. Language content.
1- Vocabulary: Review.
2- Grammar: Review.
III. Teaching aids: SGK, bài ôn tập phô tô, bảng phụ
IV. Teaching method: P2 giao tiếp, trực quan, nêu vấn đề, tích hợp, thảo luận...
V. Procedures:
Teacher
Content
Students

Warm up: 5’
- Introduce the content of the lesson.

2. Presentation and Practice: 35’
- Ask sts to do the exercise.
- Some sts give their answers.

- Teacher correct.
- Ask sts to do the exercise.
- Some sts give their answers.
- Teacher correct.
- Ask sts to do the exercise.
- Some sts give their answers.

- Teacher correct.
- Ask sts to do the exercise.
- Some sts give their answers.


- Teacher correct.

- Ask sts to do the exercise.
- Some sts give their answers.

- Teacher correct.3. Consolidation: 3’
- Remind the main content of the lesson.

3. Homework: 2’
- Ask sts to do all the exercises above again.

I. Read the paragraph carefully. Then answer the questions .
Miss Hang is our teacher. She teaches us history. She is tall and thin but she is not weak. She plays a lot of sports. Her favorite sport is table tennis. She plays three time a week. She likes jogging, too. She goes jogging in the park near her house every morning. In her free time she listens to music or watches TV.
1. What does Miss Hang do?
2. Does she like tennis?
3. How often does she go jogging?
4. Does she listen to music and watch TV in her free time?
* Key:
Miss Hang is a teacher.
No, she doesn’t.
She goes jogging every morning.
Yes, she does.

II. Read the passage and do the tasks below:
Mai is 12 years old. She is a student. She is going on vacation this summer. First, she is going to visit Ha Noi for 2 weeks. She is going to stay with her grands. Then she is going to stay at a friend’s house in Ha Long for 3 days. She is going to visit the beach and swim.
* Answer the questions:
1. What is Nga going to do this summer?
2. Where is she going to visit first?
3. Is she going to stay with her grands?
4. How long is Nga going to stay in Ha Long?
* Key:
1. She is going on vacation this summer.
2. First, she is going to visit Ha Noi.
3. For 2 weeks.
4. For 3 days.
III. Read the passage and do the task below:
Hi. My name is Huong. I live in Ha Noi. The weather is always changing here. Today it’s cool in the morning. It’s hot in the afternoon. It’s warm in the evening. And it’s cold at night.
* Answer true (T) or false (F):
1. I live in Lang Son.
2. The weather is never changing here.
3. Today it’s cool in the morning.
4. It’s hot in the afternoon.
5. It’s cold in the evening.
6. And it’s warm at night
……………

……………
……………
……………
……………
……………

* Key:
1. I live in Lang Son.
2. The weather is never changing here.
3. Today it’s cool in the morning.
4. It’s hot in the afternoon.
5. It’s cold in the evening